ENGLISH تالار گفتگو(انجمن ها) ویژه همکاران
ورود به سیستم

لطفاً نام کاربری و رمز عبورتان را وارد نمایید. [ثبت نام]


استفاده ازمعیارهای مالی غیرِ GAAP برای افزایشِ کارایی- 31 تير 93

پی دبلیو سی-دیدگاه

برگردان:ستارشکری-موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز

استفاده ازمعیارهای مالی غیرِ GAAPبرای افزایشِ کارایی-

شفافیت،انسجام و قابلیت قیاس کلید هستند.

*شرکت ها اغلب معیارهای مالی غیر GAAP راافشا می کنند تا دید اضافی به کسب و کار ببخشند.این محاسبه ها نتایج گزارش شدۀ

GAAP راتعدیل می کنند که این می تواند درکِ استفاده کننده را از عملکرد زیرساختیِشرکت،نقدینگی یا وضعیت مالی شرکت آسان

نماید.این اطلاعات می تواند نسبت به کسب و کارشرکت،نتایجش در گذشته،وپتانسیلش برای دیدگاه های آینده ایجاد دید کند.

*اگر چه معیارهای مالی غیر GAAPاغلب مورد استفاده قرار می گیرند،قابلیت قیاس شان از صنعت تا صنعت و از شرکت تا

شرکت متفاوت است.به علاوه،فقدان شفافیت درارتباط با قطعیت شان،و همچنین عدم انسجام در چگونگی محاسبه ممکن است کارایی

شان را محدود نماید.ضمنا عدم بی طرفیِ ذاتی درچگونگی محاسبه محاسبههای مالی غیر GAAP می تواند آنهارا در معرضِ

برداشت های خاص یا سوءتعبیر قرار دهد: بدون وجودزمینه یا توضیح مناسب.

*هنگام ارائۀ محاسبه های غیرِ GAAP،مهماست اهمیتِ مساوی یا بیشتربه قیاس پذیرترین محاسبههای GAAP داده شود مطمئنشد

که افشاهای مناسب فراهم آمده،با دقت آنها را با محاسبههای غیر GAAPعنوان بندی کرد و تنها هنگامی که مورد غیرمکرر بود

آنها را اینطوربرچسب زد.

*معیارهای مالی غیر GAAP زمانی ازبیشترین کارایی برخوردارند که همراهِ افشای واضح و شفافِ موارد شمول و عدم شمول از

محاسبه و محاسبه عقلیِ پشتیبانِ آن باشند.درصورت کارایی،توضیحی کامل در خصوص اینکه چطور مدیریت از محاسبههای مالی 

غیرGAAP استفاده می کندوزمینه ای که باید در آن مورد بررسی قرار بگیرند،بر کارایی شان می افزاید.

پیش زمینه:متداول بودنِ معیارهای مالی غیر GAAP

محاسبه مالی غیر GAAP  چیست؟

محاسبه مالیِ غیر GAAP یک محاسبه عددیاست که محاسبهی را که به مستقیم ترین شکل قابل قیاس است و طبق GAAPتعیین شده

تعدیل می نماید.چنین محاسباتی اطلاعات تکمیلی درارتباط با موقعیت مالی تاریخی یا آیند،عملکرد،جریانات وجوه نقد یا نقدینگیِ

شرکت فراهم می آورند.برای شرکت های سهامیعام،درمحاسبات مالی غیر GAAP،قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار

حکمفرماست.

چرا شرکت ها از محاسبات مالی غیر GAAPاستفاده می کنند؟

یکی از اهداف ِ گزارشگری مالی فراهم آوردناطلاعات کافی برای بررسی وضعیت احتمالی جریان وجوه نقد در آینده است.شرکت

ها اغلب گزارش مالی با سیستمِ GAAP خودرا با اطلاعات غیر GAAPتکمیل می کنند تا یک دیدِ اضافه برای کسب و کار به

ارمغان بیاورند. این محاسبات می توانند بیانگرِتغییراتی باشند که با آن دسته محاسبات که غیرمعمول یاغیر متداول هستند یا انعکاس

دهندۀ رویه های زیر ساختی نیستند تفاوت دارند.

محاسبات مالیِ غیر GAAP معمول

محاسبات مالی غیر GAAP معمول شاملدرآمد های پیش از بهره،مالیات،استهلاک دارایی های نامشهود،استهلاک دارایی های

مشهود(EBTIDAEBTIDAی تعدیل شده،پول های از محل عملیات،درآمد های تعدیل شده یادرآمد های تعدیل شده به ازای هر سهم

وبدهیِ خالص می شود.محاسبات مالی غیر GAAP میتوانند جنبه های مختلف عملیات شرکت را به اجزای کوچکترتفکیک کند یا

اثراتِ معاملات بزرگ،غیرمعمول یا یگانه را ازقبیل اکتساب یا واگذاری را از بین ببرد.ممکن است شرکت ها تصمیم بگیرند تاثیر

این معاملات را در صورتی که فکر کنند این باعثارائۀ اطلاعات مفید برای ارزیابیِ استفاده کننده از نتایج تاریخیِ یک

شرکت،احتمالات موفقیت بلندمدت یا اثرات تصمیماتکسب وکارمی شود،حذف نمایند.استفاده از بعضی محاسباتِ مالیِ غیر GAAP

ممکن است دربعضی صنایع متداول تر باشد.استفادهکنندگان ازصورت های مالیِ شرکت ها در آن صنایع ممکن است انتظاراتی در

ارتباط با شمولِ این محاسبات درسیستم های اطلاعرسانیِ سرمایه گذاراز جمله توضیحات و تحلیل مدیریت(MD&A) داشته

باشند.برای مثال جریان وجوه نقد قابل توزیع،عموما معیارمالیِ غیر GAAPمهمی برای شراکت های سهامی عام محسوب می

شود.در نتیجه این محاسبه عموما توسط چنین شراکتهایی افشا می شود.

الزامات افشا

در کل،شرکت های سهامی عامی که محاسبات مالی غیر GAAP راافشا می کنند توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ملزم به

شمولِ معیار مالی GAAPقابل قیاس به مستقیم ترین روش می شوند.ضمنا در بیشتر موارد شرکت ها ملزم به افشایدلایلی می

شوند که ماتریس غیر GAAP اطلاعات مفیدبرای سرمایه گذاران فراهم می کند و در صورت کاربرد،و همچنین آنچه مدیریت

محاسبه(معیار)را برایش مورد استفاده قرار میدهد.

محاسبات غیر GAAP نمی توانند درصورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه لحاظ شوند.معیارهای الزام شده توسط GAAP

مثل ارائۀ سودآوریِ بخش،محاسبات غیر GAAP  محسوب نمی شوند حتی اگر چنین محاسباتی مبالغی راکه معمولا در درآمد خالص

لحاظ می شوند حذف کند.

محدودیت های محاسبات مالی غیر GAAP

در صورتی که محاسبات مالی GAAPی وجود داشته باشد که شرکت بخواهد گزارشکند،شرکت در"موردِ" آن و چگونگی محاسبۀ

چنین ماتریس هایی بنا برممنوعیت های خاص،انعطافپذیری دارد.ضمنا آنچه شرکت گزارش می کند می تواند در طول زمان با

آنچه رقبایش گزارش می کنند،متفاوت باشد.بنابراینمحدودیتِ ذاتی در محاسبات مالیِ غیر GAAP آن است که بیطرف نیستند و

ممکن است با محاسبات مالیِ غیر GAAP باعنوان مشابه قابل مقایسه نباشند.

تحلیل

افزایشِ شفافیت محاسبات مالیِ غیر GAAP

شرکت ها چه می توانند بکنند؟

یک شرکت باید برای ارائۀ اطلاعات غیر GAAP،اعمالخاصی انجام دهد که مفیر بودنِ اطلاعات را افزایش دهد.

محک زنی

درک اینکه کدام ماتریس ها عموما مورد استفادهقرار می گیرند ممکن است به مدیریت در تعیین این که کدام ماتریس ها برای

سرمایه گذاران مفیدند کمک کند.همچنین اگر مدیریتنسبت به تفاوت ها در صنعت در محاسبۀ معیارهای مالی غیر GAAP با عنوان

مشابه آگاه باشد می تواند افشای خود را با توضیحدر مورد چگونگیِ تفاوت معیارها ارتقا دهد.این توضیحات می تواند استفاده

کنندگان را در مورد تعدیلات مورد نیاز احتمالیهنگام مقایسۀ محاسبات مالیِ ارائه شده توسط شرکت های مختلف آگاه سازد.

شفافیت

شرکت ها باید برای بیانِ ماهیتِ محاسبه، نحوۀ تخصیصیعنوان به یک معیار مالیِ غیر GAAP را درنظر بگیرند.به عنوان مثال

وقتی یک مغیار مالی غیر GAAP  مثل EBTIDA شامل تعدیلاتاضافی ای می شود که عموما در EBTIDAوجود ندارد مناسب تر

می باشد که نام آنرا EBTIDAی تعدیل شده گذاشت.

شرکت ها همچنین می بایست ارائۀ افشای شفافِچگونگی محاسبۀ معیار را مد نظر قرار دهند.شناساییِ واضحِ اجزای لحاظ شده در

تعیینِ معیار ومحلی را که باید درصورت های مالیِGAAPمنعکس شوند می تواند درکِ کلیِ استفاده کننده از ماتریس را تسهیل کند.

انسجام

شرکتها باید انسجامِ محاسبه و ارائۀ اطلاعات غیرGAAP ازروره به دوره مد نظر قرار دهند.یک راه برای این امر داشتن رویه

هایی در مورد چگونگی محاسبۀ معیار های غیر GAAPاست.

شرکت ها باید برخوردار از اندیشه و تعادل باشندتا ازحذف تاثیر آیتمی که درآمد ها را دریک دوره کاهش می دهد اما با افزایش

دادنِ درآمد،آیتم مشابهی را در دوره ای متفاوتحذف نمی کند جلوگیری کند.

در مواردی که یک شرکت،نحوۀ تعیینِ یک معیارِ غیرGAAP راتغییر می دهد،ممکن است تصمیم به افشای شفافِ تغییرات و مبنای

عقلانی[ِ آن] بگیرد.

شرکت ها باید همچنین انسجام را دررسانه هایگزارشگری مثل کنفرانس های مطبوعاتی،موارد ارائۀ سرمایه گذار،و گزارش مالی

از جمله مباحثه و تحلیل مدیریت مدنظر قرار دهد.اگراطلاعات غیر GAAPبرای ارائه و مباحثه در ارائۀ سرمایه گذار و کنفرانس

مطبوعاتی مهم تشخیص داده شوند شرکت ها بایدهمچنین تعیین کنند که آیا درجلسۀ مباحثه و تحلیل مدیریت یا سایر بخش های قابل

کاربرد گزارش های سالی و فصلی مورد بحث قرارگیرند یا نه.

افشای کامل

مدیریت هنگام ارائۀ معیار های غیر GAAP  باید بسط دادنِ مباحثه اش در مورد این معیارها وذکرِعلت مفید و مهم بودنشان را در

نظر بگیرد.اگرچه  لحاظ کردنِ معیار های غیر GAAP درصورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه شرکت ها ممنوع

است،اما لحاظ کردنِ بحث و تحلیل در موردتاثیرآیتم های غیر مکرر و غیر معمول یا رویه هایی که تاثیرات کلیدی بر نتایجعملیات

ها،وضعیت مالی یا جریان وجوه نقد نمی گذارند دربحث و تحلیل مدیریت یا فرصت های اطلاع رسانیِ سرمایه گذاران،به آنها طیف

گسترده تری می بخشد.

با فراهم آوردن جزئیات بیشتر در خصوص اینکهمدیریت چطور کسب و کار یک شرکت را ارزیابی می کند وآنچه آنرا برای

عملیات شرکت کلیدی قلمداد نمی کند،استفاده کنندگانقادر می شوند درک واضح تری ازچگونگی منجر شدن نتایج تاریخی به

عملکرد آینده پیدا کنند.این می تواند ارزیابیکلی آنها نسبت به شرکت را بسط دهد.

خلاصه

اعمال زیادی هستند که یک شرکت می تواند برایافزایش فایدۀ افشاهای مالی غیر GAAP خود انجامدهد.شرکت ها با مشاورۀ

مقتضی با مشاور خود باید در نظر بگیرند که آیابسطِ کاراییِ افشاهای غیر GAAP شان ممکن است یا خیر.شرکت ها به خصوص

می توانند در نظر بگیرند که آیا بسطِ شفافیتاجزاءِ معیار،انسجام محاسبۀ معیار در هر دوره یا بر مبنای همکاری و افشاهای

معیارمی تواند بسط یابد یا نه.

ماخذ:www.pwc.com

 


پر اهمیت ترین تگ ها :

موسسه حسابرسی

حسابرسی

مشاوره مالی

مشاوره مدیریت

مشاوره مالیاتی

خدمات حسابداری

خدمات حسابرسی

خدمات مالیاتی

©1391-1395 حق استفاده از مطالب و قالب این سایت براي موسسه حسابرسی هوشیار ممیز محفوظ است.