1. مجموعه پرسش های چهار گزینه ای حسابرسی داخلی

 2. موسسات حسابرسی

  نقش آفرینان تازه وارد دنیای کسب و کار

 3. cosoکنترل داخلی - چارچوب یکپارچه

 4. راهکار بانکداری متمرکز

  با محوریت ارزیابی امنیت و کنترل ها

 5. حسابرسی و کنترل فناوری اطلاعات

 6. پیشگیری و کشف تقلب به کمک رایانه

 7. راهنمای شناخت وارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی

  (در سطح سازمان)

 8. حسابرسی سیستم های اطلاعاتی

 9. کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برون سازمانی

  چکیده رویکردها و مثال ها