مقالات و تازه ها

چهار شنبه, 3 مرداد 1403 | Wednesday, July 24, 2024

موضوع اول
IFRS9 برای ابزارهای مالی در سال ۲۰۱۸ خواهد آمد.

موضوع دوم
IFRS9 برای ابزارهای مالی در سال ۲۰۱۸ خواهد آمد.


بهبود موقعیت سازمان و یا حداقل حفظ موقعیت فعلی خود، نیازمند شناخت زمینه های دانش است که باعث ارتقا هر حرفه و همچنین ارائه یک منبع به راحتی قابل دسترسی برای اهداف آموزشی و آموزشی می شود. برای انجام این کار و ایجاد سایر شرکت های ممیزی ایرانی با تکنولوژی های جدید و دانش اخیر، آشنا شده و به صورت بالا ترجمه و منتشر کرده ایم. با استفاده از لینک زیر میتوانید تمامی کتاب های انتشار یافته توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز را مشاهده نمایید.

لیست کامل کتاب های انتشار یافته توسط موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

هوشیار ممیز فراتر از یک موسسه حسابرسی


موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی)
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی) موسسه حسابرسی هوشیار ممیز، موسسه حسابرسی (حسابداران رسمی)