مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 4 مهر 1401 | Monday, September 26, 2022

 

کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برون سازمانی (ICEFR)

پدیدآورنده : کمیته سازمان های حامی کمیسیون تردوی (COSO) | مترجم : دکتر حسین کثیری، ستار شکری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 20 فروردين 1391

در سال 2013، کمیته سازمان های حامی کمیسیونِ تردوی (کوسو) نسخه بروز شده ای از چارچوب کنترل داخلی با عنوان چارچوب ِیکپارچه (چارچوب) را منتشر کرد. نسخه اولیۀ چارچوب که در سال 1992 منتشر شده بود، در سطحی گسترده پذیرفته شده و در مقیاسی وسیع در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت. این چارچوب به عنوان راهنمایی برای طراحی، اجرا و هدایتِ کنترل داخلی و تدوین معیارها و الزامات دستیابی به کنترل داخلی کارآمد شناخته می شود. کوسو، با هدف یاری رساندن به استفاده کنندگان در به کارگیریِ چارچوب در کنترلِ داخلی حاکم بر گزارشگریِ مالیِ برون سازمانی، مجموعۀ حاضر را با عنوانِ"کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالیِ برون سازمانی: چکیدۀ رویکردها و مثال ها"- (چکیده) منتشر کرده است. این چکیده، به طور اخص، ارائه دهنده رویکردها و مثال هایی برای به تصویر کشیدنِ چگونگی بکارگیری اصول مندرج در چارچوب در یک سیستم کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برون سازمانی است. کمیته کوسو در سال 2010 پروژه ای را به منظور به روزآوری چارچوب فوق تعریف نمود. چارچوب به روز شده، پس از نظرخواهی در ماه مِه سال 2013 منتشر شد. هدف چارچوب به روز شده، ایجاد چابکی بیشتر کنترل ها از طریق تطابق آن ها با تغییرات ایجاد شده در محیط های کسب و کار و عملیات طی بیست ساله اخیر، اعتماد بیشتر از طریق کاهش ریسک ها در سطح قابل قبول، به ویژه ریسک هایی که اهداف سازمان را مورد تهدید قرار می دهد و همچنین ایجاد شفافیت و پاسخگویی در سازمان ها می باشد. کوسو سه هدف اصلیِ عملیاتی، گزارشگری و رعایتی را برای کنترل های داخلی مطرح می کند. هدفِ مجموعۀ حاضر، یعنی"کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برون سازمانی چکیده ای از رویکردها و مثال ها"- (چکیده) گزارشگریِ مالیِ برون سازمانی، زیر مجموعه ای از طبقه اهداف گزارشگری است. اهدافِ گزارشگریِ مالیِ برون سازمانی بر تهیۀ گزارش های مالی برای طرف های برون سازمانی تاکید دارد، شاملِ: 1) صورت های مالی برای مقاصدِ برون سازمانی 2) سایر گزارشگری های مالی برون سازمانی که از دفاتر و سوابق حسابداریِ واحد تجاری استخراج می شوند. (بخشی از مقدمه پدیدآورنده)

کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری مالی برون سازمانی (ICEFR)

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان