مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 5 مهر 1400 | Monday, September 27, 2021

 
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان