مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 15 آذر 1400 | Monday, December 6, 2021

 
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان