مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 12 اسفند 99 | Tuesday, March 2, 2021

 
دسته بندی

تأثیر نوع موسسه حسابرسی، هزینه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس بر بهبود کیفیت افشای اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تهیه کننده : محمدعلی جابری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 31 فروردين 98

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها میباشد.

تأثیر نوع موسسه حسابرسی، هزینه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس بر بهبود کیفیت افشای اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
مفهوم افشاء ، مفهوم گسترده ای است که از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت شفافیت اطلاعات مالی شرکتها در بازار سرمایه، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر کیفیت افشا می باشد. در این راستا تأثیربرخی سازوکارهای حسابرسی مستقل بر کیفیت افشای اطلاعات مالی شرکت ها، مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. بدین منظورازاطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی دوره مالی 1384-1389 استفاده شده است. دراین تحقیق برای بررسی تأثیر حسابرسی مستقل بربهبود کیفیت افشای اطلاعات مالی، سه متغیر مربوط به حسابرسی شامل: نوع موسسه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس، هزینه حسابرسی وارد مدل رگرسیون شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که اظهارنظر مقبول حسابرس و هزینه حسابرسی بالا تأثیر مثبت بر بهبود کیفیت افشا اطلاعات مالی داشته و انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی نسبت به سایر موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی نیز منجر به رعایت بهتر الزامات افشا، مطابق با استانداردهای حسابداری می گردد.

دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان