مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 4 مهر 1401 | Monday, September 26, 2022

 
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان