مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 4 مهر 1401 | Monday, September 26, 2022

 

استاندارد شناسایی درآمد و مساﺋل مربوطه

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 16 ارديبهشت 1398

شرکت ها در مدل مبتنی بر اصول، ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد چگونگی پاسخگویی برای انواع مختلف معاملات،به جای مجبور بودن به کارگیریِ قوانین سخت و سریع که احتمالا تناسبی هم با اقتصاد واقعیِ وضعیت ندارند، از «قضاوت» بیشتری استفاده نمایند.

استاندارد شناسایی درآمد و مساﺋل مربوطه
استاندارد شناسایی درآمد و مساﺋل مربوطه
استاندارد شناساییِ درآمد هیات استاندارد حسابداری مالی قصد دارد دقت و ارتباط پذیری نتایج مالی را از طریق تغییر رویه از مدل مبتنی بر قوانین به مدل مبتنی بر اصول،بهبود بخشد.این مسئله عموما به عنوان پیشرفتی مثبت تلقی می شود چرا که به شرکت، آزادیِ عملِ بیشتری برای بازتاب دادنِ پیچیدگی ها و نوساناتِ کسب و کار می دهد. با این وجود یک چالش عمده که به وجود می آید، مسئله قضاوت در برابریکنواختی است.
شرکت ها در مدل مبتنی بر اصول، ممکن است هنگام تصمیم گیری در مورد چگونگی پاسخگویی برای انواع مختلف معاملات،به جای مجبور بودن به کارگیریِ قوانین سخت و سریع که احتمالا تناسبی هم با اقتصاد واقعیِ وضعیت ندارند، از «قضاوت» بیشتری استفاده نمایند.با این وجود چنین قضاوت هایی می تواند به صورت گسترده ای تفاوت داشته باشد و احتمال این که موسسات مختلف با مجموعه فاکت های یکسان ،نتایج حسابداری متفاوتی ارائه دهند را افزایش دهند.
نتایج مالی متفاوت منتج از قضاوت های مختلف  از سوی موسسات مختلف در به کارگیریِ راهنمای درآمد، می تواند درک و ارزیابیِ عملکرد شرکت را در مقایسه با همتایانشان(و عملکرد های گذشته خودشان) دشوار سازد.این می تواند بر قیمت سهام شرکت و ارزش سهامدارانش تاثیر بگذارد.اگر چه بعضی سطوح تفاوت می تواند تحت استاندارد حسابداری جدید قابل قبول باشد،اما شرکت ها مجبورند با احتیاط عمل کنند و مطمئن شوند که قضاوت هایشان توجیه پذیر است.
مثالها در جهان واقعی
وضعیت های بیشماری وجود دارند که درآن قضاوت می تواند بر چگونگیِ پاسخگوییِ موسسه برای درآمد در استاندارد جدید تاثیر بگذارد: مثال های خاص شامل این موارد می شود:انتقال کنترل.تحت استاندارد جدید عایدی(درآمدِ)محصول هنگامی شناسایی می شود که کنترل محصول به صاحب جدیدآن انتقال پیدا کرده باشد.به عنوان مثال یک شرکت انتشاراتی معمولا زمانی درآمد یک کتاب را شناسایی می کند که خرده فروش با تحویلان توافق می کند. با این حال انتشاراتی ها اغلب فروشِ کتاب را تا پیش ازرونماییِ رسمی آن منع می نمایند.در نهایت آیا در تاریخ تحویل یعنی زمانی که خرده فروش به صورت فیزیکی آن را تحت تملک قرار می دهد است؟ یا زمان رو نمایی که خرده فروش اجازﮦ فروش کتاب و ایجاد سود را دارد؟تحتِ اصول استاندارد شناسایی درآمد جدید، این آوای قضاوت به شمار می آید و پاسخ آن ممکن است بر مبنای فاکت ها و شرایط متفاوت باشد.
اندازه گیریِ پیشرفت-اگر چه درآمد برای پروژه های ساخت و ساز به صورت نوعی بر مبنای پیشرفت پروژه شناسایی می شود، تصمیم گیری در خصوص چگونگیِ اندازه گیریِ پیشرفت نیزمحتاج قضاوت است.یک موسسه می تواند از یک ارزیابیِ فیزیکیِ سایت برای برآوردِ میزانِ نزدیک بودن پروژه به مرحله تکمیل استفاده نماید.موسسه دیگر ممکن است پیشرفت را بر مبنای هزینه های متحمل شده محاسبه نماید.به عنوان مثال اگر یک شرکت مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کرده باشد و هزینه آن مواد اولیه نشانگر ۴۰ درصد هزینه های برآورد شده کل باشد، پروژه، ۴۰ درصد کامل فرض می شود و درآمد مربوطه نیز شناسایی می شود حتی اگرفعالیت ساخت و ساز محدود باید محقق می شد. بسته به وضعیت، هر دو رویکرد می تواند تحت استاندارد درآمد جدید قابل قبول باشد.
استفاده جایگزین(ثانویه)- به شکلی مشابه هنگامی که یک تولید کننده چیزی را برای یک مشتریِ خاص سفارشی سازی می کند، زمان بندیِ شناساییِ درآمد می تواند کاملا بستگی به مفهومِ«استفاده جایگزین» داشته باشد.اگرآیتم تحت تولید بتواند در جا به مشتری دیگری فروخته شود(مثلا در صورت خروج مشتری اول از قرارداد)،آنگاه این مورد استفاده ثانویه قلمداد می شود و درآمد باید زمانی شناسایی شود که کنترل به مشتری انتقال یابد.با این حال اگر آیتم نتواند درجا مجددا به فروش برسد،(یا برای منظور ارزشمند دیگری به کار رود)، درآمد به صورت افزایشی، طیِ دوره فرایند شناسایی می شود.البته  مساله قضاوت، زمانی به میدان می آید که قرار باشد تصمیم بگیریم چیزی بتواند در جا مجددا به فروش برسد یا برای استفاده دیگری به مجرای مجزا فرستاده شود.اگر هیچ هزینه اضافی ای برای ایجاد قابلیت فروش متحمل نشود آنگاه پاسخ مشخصا «آری» است.با این وجود اگر هزینه مورد نیازِ کارمجدد بیش از صفرباشد،آنگاه حد انقطاع چه قدر خواهد بود؟۱۰٪؟۲۰٪؟۵۰٪؟ از آنجا که هیچ معیارسفت و سختی وجود ندارد،این وضعیت به قضاوت متنابهی احتیاج دارد.
مدیریت چالش-اولین گام مهم، درکِ چالش و تاییدِ وجود آن است. غیر از آن، در این جا چهارگام وجود دارد که موسسات می توانند برای مدیریت چالش بردارند:
درون داد و شفاف سازی را از دیگران بجویید.از راهنمای AICPA که ۱۶ گروه صنعتی را برای کمک به حل این گونه مساﺋلِ حسابداری دشوارتاسیس کرده است استفاده کنید.در گروه های نظیر غیررسمی در صنعت تان شرکت کنید و تلاش کنید و به اتفاق آراء در خصوص رویکردِ«صحیح» برسید(یا توافقی در این زمینه که رویکرد های مختلف و پاسخ هایی که برای مساله قابل قبول هستند).به حسابرسان و مشاوران برون سازمانی تان، به عنوانِ منابع ارزشمند درون داد و دانش روی بیاورید و در زمان مقتضی از آنها در خصوص گرفتن راهنمایی حرفه ای از سازمان بورس و اوراق بهادار(SEC) و FASB،مشاوره بخواهید.
موارد جایگزین را در نظر داشته باشیدموسسات گاهی در دام  به کار گیریِ قضاوت و سپس فرض کردنِ آن نتیجه گیری به عنوان تنها پاسخ که کاملا واضح هم به نظر می رسد می افتند.در این جا باید یک سیستم  مباحثه داخلی کاملا سازنده را مورد تشویق قرارداد که متمرکز بر راه حل های جایگزین است و به بهترین وجه بازتاب دهنده ساختار بنیادین معامله می باشد.همچنین هنگامی که شرکت شما تصمیمی اتخاذ می کند، مستمرا به خودتان یادآوری کنید که این پاسخ ماهیت «سیاه یا سفیدی» ندارد.
قضاوت هایتان را مستندسازی نمایید.هنگام اتخاذ تصمیم و به کاربردن قضاوت،اطمینان حاصل نمایید که طی این مسیر استدلالت و قضاوت هایتان را مستند سازی نمایید.تلاش برای استفاده از حافظه برای به خاطر آوردن چند و چونِ مساﺋل بسیار غیر قابل اطمینان تر است و بسیاراطمینان بخشیِ کمتری برای قانونگذاران و سرمایه گذاران دارد.
افشاهای پرقدرت و شفاف فراهم آورید. اطلاعات موجود در صورت های مالی تان و افشاهای مربوطه را به نحوی لحاظ نمایید که خوانندگان بتوانند قضاوت های درآمد عمده را که به عمل آمده است و مبنای آن قضاوت ها را درک نمایند.این می تواند درک بهتری از دلیل این که روش حسابداری خاصی به کاربرده شده بوده است و ارتباط ارقامِ درآمد شما با ارقام شرکت ها، اراﺋه دهد.
با این حال، استاندارد شناسایی درآمد جدید قضاوت با میزان بالایی را مجاز می داند و این معنای خاصی ندارد و همه قضاوت ها می توانند قابل قبول باشند. قضاوت های مختلف می توانند در بعضی موارد قابل قبول باشند اما برای سایر موارد فاکت های مشابه می توانند منجر به قضاوت های مشابه شوند.شناسایی چالش قضاوت دربرابر یکنواختی و برداشتن گام های از روی قصد،برای رسیدگی به آن می تواند به شرکت شما کمک کند اعمالش را توجیه کنید و از ایجاد دغدغه و سردرگمیِ بی مورد در بازار جلوگیری به عمل بیاید.
اریک نچل، شریک مشاور ارشد در امر شناسایی درآمد در بخش دفتر ملی خدمات حسابداری دیلویت و توشه ال.ال.پی است.
مطلبی که از نظر گذراندید تنها شامل اطلاعات کلی است و دیلویت بوسیله این مطلب، هیچ مشاوره یا خدماتی در زمینه حسابداری، کسب و کار، مالی،سرمایه گذاری، قانونی، مالیات یا سایر مشاوره یا خدمات حرفه ای اراﺋه نداده است.این مطلب، جایگزینی برای چنین مشاوره ها یا خدمات حرفه ای نیست و همچنین نباید به عنوان مبنایی برای هیچگونه تصمیم گیری و عمل که بر کسب و کار شما تاثیر گذار است محسوب شود.پیش از اتخاذ هر گونه تصمیمی یا انجام هر عملی که احتمالا بر کسب و کار شما تاثیرگذار باشد باید با یک مشاور معتبر و حرفه ای مشاوره نمایید.دیلویت مسئول هیچگونه ضرر متحمل شده در نتیجه مطالعه این مطلب را نمی پذیرد.
---------------------------------------پایان------------------------------------------مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان