مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 | Wednesday, June 7, 2023

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری -آرتور ادوارد اندرسن

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 16 شهريور 1398

اندرســن متفكــري خــلاق و بصــير بـود و سـخنش ايـن بـود كـه مـيخواهـد نــوع متفــاوتي از مؤسســه حســابداري را بنا نهـد كـه بـه جـاي بـرآوردن خواسـتهاي سـنتي، نيازهـاي حرفـه را پاسـخگو باشــد و به منظور افـزايش كيفيـت صـورتهاي مـالي، واقعيتهـــاي اقتصـــادي را بـــر تئوريهـــاي دانشگاهي اولويت بخشد؛ و مـيگفـت كـه نـه تنهــا مشــتريان خــود را در رعايــت قــوانين دولتـي و نظـارتي رهنمـون خواهـد بـود بلكـه در مــديريت مــؤثرتر امورشــان نيــز كمــك خواهد كرد.

مشاهیر حسابداری -آرتور ادوارد اندرسن
 آرتور ادوارد اندرسن (1885-1947)

آرتور ادوارد اندرسن (Arthur Edward Andersen) در 30 ماه مه 1885 در شهر پلانو (Pelano)، ایالت ایلینویز (Illinoise) زاده شد و تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان آتنیوم (Atheneum) شیکاگو به پایان برد.

اندرسن در 1917 مدرک لیسانس خود را از دانشگاه نورت وسترن (North Western) دریافت کرد. چند دکترای افتخاری حقوق از دانشگاه لوتر (Luther) در 1938، دانشگاه نورت وسترن، گرینل (Grinell) و سنت اولاف (ST.  Olaf) در 1941 به او اهدا شد. در 1908 به حسابداران رسمی (CPAs) شهر ایلینویز پیوست. در آن زمان او جوانترین حسابدار رسمی ایلینویز بود.

اندرسن از 1901 تا 1907 در شرکت فریزر‌ اند‌ چالمرز (.Fraser & Chalmers Co) که بعداً قسمتی از شرکت صنعتی آلیس- چالمرز (Allis- Chalmers) گردید، مشغول حسابداری بود و سپس در1907 به عنوان حسابدار ارشد به موسسه پرایس واتر هاوس (.Price & Waterhouse Co) پیوست و تا زمانی که رئیس حسابداری شرکت جوس اسچلیتز بروئینگ (Jos Schlitz Brewing) شد این پست را در پرایس واتر هاوس حفظ کرد. ...

 اندرســن فـردي سـختگير، متكـي بــه نفس، زاهـد، بـينهايـت معقـول و شايسـته، و خودمــداري بــي پــروا بــود. پــس از آمــوختن حســابداري، بــه عنــوان حســابدار مبتــدي در يــك شــركت حســابداري بــا حقــوقي انــدك شــروع بــه كــاركرد وســپس بــه تــدريس در دانشــگاه نــورتوســترن پرداخــت. اولــين مشكلي كه با آن مواجه شـد نبـود هـيچگونـه كتــاب درســي در دانشــگاه بــود. از ايــنرو اقــدام بــه تــاليف يــك كتــاب درســي تحــت كـرد كـه عنـوان دوره كامـل حســابداري مبنــــاي تــــدريس اوليــــه حســــابداري در نورت وسترن و دانشگاههاي ديگر گرديد
اندرســـــن اولـــــين برنامـــــه تخصصي ــصنعتي حرفـه حسـابداري را بنا نهاد چرا كـه معتقـد بـود كاركنـان او بايـد از ويژگيهــاي شــغلي و صــنعتي مشــتريان آگاه باشند.
اندرســـن تـــأثير عمـــدهاي بـــر روي حرفــه گذاشــت و ايــن بــراي مــردي كــه زنـــدگي حرفـــه اي خـــود را در حســـابداري بــه عنــوان كمــك حســابدار و بــا حقــوق 25 دلار در هفته آغـاز كـرد و شـايد بتـوان گفـت با عنــوان نــام آورتــرين حســابدار آمريكــايي به پايان بـرد، موفقيـت بزرگـي بـود. سـازماني كـــه نـــام او را برخـــود دارد بـــه عنـــوان مؤسس هاي پيشـرو در ارائـه خـدمات حرفـه اي در سراسر جهان توسعه يافته است.
اندرســن متفكــري خــلاق و بصــير بـود و سـخنش ايـن بـود كـه مـيخواهـد نــوع متفــاوتي از مؤسســه حســابداري را بنا نهـد كـه بـه جـاي بـرآوردن خواسـتهاي سـنتي، نيازهـاي حرفـه را پاسـخگو باشــد و به منظور افـزايش كيفيـت صـورتهاي مـالي، واقعيتهـــاي اقتصـــادي را بـــر تئوريهـــاي دانشگاهي اولويت بخشد؛ و مـيگفـت كـه نـه تنهــا مشــتريان خــود را در رعايــت قــوانين دولتـي و نظـارتي رهنمـون خواهـد بـود بلكـه در مــديريت مــؤثرتر امورشــان نيــز كمــك خواهد كرد.
اگرچــه مؤسســه اندرســن كوچــك بـود، ولـي توانمنـديهاي فـردي او آنقـدر بـود كه ميتوانسـت بـر روي حرفـه تـأثيرات مهـم و گـــاه ناخواســـته بگـــذارد. در دهـــه 1910 معمول بـود كـه مؤسسـه هـاي حسابرسـي در فصــول پركــار انتهــاي ســال، دفتــرداران، معلمـــان و حتـــي كشـــاورزان را بـــه طـــور پاره وقت، بـه عنـوان نيـروي كمكـي اسـتخدام مــيكردنــد. اندرســن از ايــن رويــه پيــروي نكــرد و بــدعتي نوگذاشــت. 

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان