مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 23 مرداد 99 | Thursday, August 13, 2020

 
دسته بندی

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش هفتم

تهیه کننده : دکتر حسین کثیری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 24 شهريور 98

این پرسش و پاسخها تنها برای اطلاعات عمومی ارایه شده‌ است و قصد ندارد که یک تحلیل و یا مشاوره حقوقی باشد. شرکت‌ها باید به دنبال مشاوره حقوقی و مشاوران مناسب برای مشاوره در خصوص سوالات خاص مرتبط به شرایط منحصر به فرد خود باشند.

سوالات متداول درباره ایجاد و عملیات حسابرسی داخلی موثر - بخش هفتم
1 - آیا جلسات اجرایی ( بدون مدیریت فعلی ) با ممیزان داخلی به عنوان بخشی از  جلسه کمیته حسابرسی بایستی تشکیل شوند؟ 
بله. جلسات اجرایی برای کمیته حسابرسی و شرکت در کل در پیشبرد نظارت موثر مفید می باشند. تجربه ما اینست که قبلا کمیته های دارای عملکرد بالا اجازه چنین جلساتی را میدادند ( هر کدام برای میزان داخلی و خارجی ) و این یک عمل خوب می باشد. 
افزون بر این، ما معتقدیم که جلسات اجرایی بایستی به عنوان بخشی از برنامه کار منظم کمیته حسابرسی پابر جا باشد، خواه موضوعات و نگرانیهای خاص وجود داشته باشند که عملکرد حسابرسی داخلی تمایل دارد ارتباط برقرار نماید یا نه.  این روش رنج و زحمتی را  که میتواند اتفاق افتد از بین میبرد زمانیکه در هنگام جلسه کمیته حسابرسی ، مدیر اجرایی حسابرسی برای جلسه اجرایی با کمیته فراخوانده میشود . 

2 - گزارش حسابرسی داخلی برای کمیته حسابرسی چه میتواند باشد ؟
گزارش دهی مناسب بوسیله حسابرسی داخلی به طور قابل توجهی از یک شرکت به شرکت دیگر با توجه به تعدادی عوامل از جمله قرارداد و دامنه عملکرد ، دفعات و جلسات حسابرسی داخلی، میزان موارد و موضوعات فراهم شده، و ارتباطات مابین جلسات به اضافه موضوعات پیش آمده در شرکت  متفاوت می باشد. 
به هر حال ، به عنوان یک راهنما، باید منطقی باشد انتظار اطلاعات ذیل را داشت تا برای  کمیته حسابرسی توسط حسابرس داخلی گزارش گردد ( با این فرض که جلسات به صورت سه ماه یکبار تشکیل شوند ) : 
-فعالیتها و حسابرسی ها در طی آخرین جلسه سه ماهه تکمیل شده باشد 
-ارائه و بحث یافته های کلیدی از ممیزان اخیرا تکمیل شده باشد
-وضعیت پیشنهادات آخرین حسابرسی مستلزم راه حلهایی باشد 
-فعالیتهای برنامه ریزی شده برای سه ماهه بعدی باشد 
-هر نوع حالتهای گزارش شده از نفش حسابرسی داخلی در تحقیق و بررسی چنین مورد تفلب و کلاه برداری باشد
-در محیطهای تنظیم شده ، نتایج حسابرسی های تکمیل شده اخیر توسط آژانس های منظم خارجی وجود داشته باشد
-بر اساس نقش و دامنه حسابرسی داخلی، وضعیت گزارش در فراخوانهای دریافت شده از هات لاینهای شرکت در رابطه با بخش 301 از ساربنز آکسلی گسترش یافته باشد 
-به طور متناسب ، گزارشات مرتبط به همکاری  بوسیله حسابرسی داخلی در رابطه با سایر مناطق   ساربنز آکسلی مانند تلاشهای همیاری و هماهنگی  بخش 302 و 404  فراهم شده باشد 
-تجدید و به روز کردن هر نوع خطر جدید یا سایر موارد در مواجهه شرکت که حسابرس داخلی فکر میکند بایستی مطرح شود و تعیین اینکه برنامه حسابرسی داخلی بایستی اصلاح شود تا این موارد انجام شوند. 
-سایر موارد مخصوصا موارد درخواست شده از مدیریت یا کمیته حسابرسی
هر  جلسه کمیته حسابرسی فرصتی را  برای حسابرسی داخلی  جهت کمک به آموزش کمیته در موضوعات زمان بندی شده و موضوعات رایج ارائه  میدهد. به عنوان مثال بایستی ارائه حسابرسی داخلی جهت گنجاندن در مواد آموزشی ، مقالات برای مطالعه بعدی توسط مدیریت و کمیته حسابرسی مناسب باشد .
حسابرسی داخلی ارزش قابل توجهی را در گزارش دهی یافته ها، مشاهدات و نقطه نظرات جهت مدیریت و کمیته حسابرسی می افزاید. اگرچه اغلب مدیریت در جلسات کمیته های حسابرسی حضور دارد ،بایستی ارتیاط بیشتر،عمیق تر و غیر رسمی مابین حسابرسی داخلی و مدیریت شرکت وجود داشته باشد. حسابرسی داخلی نباید به تنهایی وسیله ای برای کمیته حسابرسی باشد. در تلاشهای آتی مدیریت جهت برآورده ساختن اهداف مرتبط با مدیریت خطر، کنترل کننده ها و نظارت شرکت باید با حسابرسی داخلی به طور تنگاتنگ و نزدیک عمل نمایند. 

3- نقش کمیته حسابرسی در ارزیابی رئیس اجرایی حسابرسی چه می باشد؟ 
کمیته حسابرسی مسئولیت ارزیابی نقش رئیس اجرایی حسابرسی در ارتباط با اجرا برای گزارشات مدیریتی مدیر اجرایی حسابرسی دارد. انجمن حسابرسان داخلی  پیشنهاد میکند که کمیته حسابرسی تصمیماتی را در رابطه با استخدام یا پایان دادن به  مدیریت اجرایی حسابرسی اتخاذ نماید. رئیس کمیته حسابرسی نیز باید به طور مناسب درگیر در ارزیابی عملکرد و تصمیمات مرتبط با جبران خسارت به مدیر اجرایی حسابرسی گردد. 
ارزیابی مدیریت اجرایی حسابرسی میتواند شامل آیتمهایی به قرار ذیل باشد: 
-نتایج بررسی ارزیابی کیفیت خارجی اخیر
-ایجاد پروسه برای مانیتور کردن و دنبال کردن عملکردهای مدیریت مرتبط با یافته های حسابرسی
-اجرای طرح حسابرسی (حسابرسی های تکمیل شده در مقابل حسابرسی های برنامه ریزی شده ) 
-اجرای ارزیابی کیفیت موفق آمیز  و برنامه بهبود
-ماتریکس های کیفی و کمی برای سنجش عملکرد حسابرسی داخلی 
-مشارکت برای بهبود مدیریت خطر ، کنترل و پروسه نظارت 
-رضایت ذینفع 
-پروسه های نامتناقض برای گردآوری ، خلاصه کردن و تحلیل سنجش داده و فراهم ساختن بازخورد زمان بندی شده 
-آموزش و حفظ کارمند حسابرسی داخلی 
بعلاوه قرارداد کتبی کمیته حسابرسی ممکن است به طور خاص ارزیابی مدیریت اجرایی حسابرسی را مطرح سازد از جمله برنامه کار مورد نیاز جهت استفاده و گزارش دهی الزامات .

4 - چگونه کمیته حسابرسی اثربخشی حسابرسی داخلی را بررسی میکند ؟ 
هر کمیته حسابرسی اثربخشی عملکرد حسابرسی داخلی سازمانی را حداقل به طور سالیانه ارزیابی میکند حتی اگر در طول سال نیز این کار را نکند. نقش حیاتی که حسابرسی داخلی ایفا میکند مستلزم کمیته حسابرسی جهت اطمینان بخشی به سازمان می باشد که سود و منفعت اساسی از سرمایه گذاری که انجام داده است ازعملکرد  حسابرسی داخلی  میبرد. هر چند که قرارداد، دامنه، سرمایه گذاری و فعالیتهای حسابرسی داخلی از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت می باشد، کمیته های حسابرسی حداقل بایستی سوالات ذیل را در هنگام ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی شرکتشان در نظر بگیرند:
•آیا عملکرد شرایط قرارداد کتبی آنرا برآورده میکند؟ 
•   آیا عملکرد به شرکت در تعیین و مطرح کردن خطرات قابل توجه کمک میکند؟ 
•آیا عملکرد به حد کافی در شیوه و طرز فکر عینی و قابل مشاهده می باشد؟ آیا کمیته حسابرسی در ایجاد و حفظ این نقطه نظر عینی کمک میکند؟ 
•آیا عملکرداعضاء  حسابرسی داخلی به طور تکنیکی حرفه ای و رقابتی می باشد؟ آیا عملکرد منابع لازم را جهت مطرح ساختن خطرات کلیدی و موضوعات به حد کافی و مناسب دارا می باشد؟ 
•آیا عملکرد بوسیله رقیب مدیر اجرایی حسابرسی  ،کسی که  مورد احترام مدیریت می باشد ، کمیته حسابرسی و کارمند حسابرسی داخلی هدایت و کنترل میشود ؟
•آیا  عملکرد در تلاشهای آن ، روشها و شیوه ها موثر می باشد؟ 
•آیا عملکرد تعریف حسابرسی داخلی را در بر میگیرد ؟ یعنی آیا ارزش را می افزاید، کمک به بهبود عملیات میکند، و شیوه سیستماتیک و منظم جهت ارزیابی و بهبود اثربخشی  مدیریت خطر، کنترل و پروسه های نظارت  به بار میاورد؟ 
ارزیابی های عملکردهای حسابرسی داخلی از پروسه های غیررسمی به رسمی ، ارزیابی های مستند از جمله استفاده از مشاوران خارجی و تکمیل بررسی ارزیابی کیفیت هر پنج سال مطابق با استانداردهای انجمن حسابرسان داخلی متغیر می باشند. کمیته های حسابرسی نیاز به تعیین دامنه مناسب و تشکیلات این ارزیابی دارد. 
همینطور کمیته حسابرسی بایستی خود ارزیابی سالانه در عملکرد حسابرسی داخلی از راس حسابرسی داخلی دریافت نماید. این میتواند بوسیله مباحثات با مدیریت ، ممیزان خارجی و سایر ذینفع ها ی مرتبط تکمیل شود. ضرورت دارد که پروسه ارزیابی تفهیم شود و در هیئت مدیره ، کمیته حسابرسی و ذینفع های مناسب  موافقت گردد. 

5 - نقش کمیته حسابرسی در ارزیابی نقش حسابرسی خارجی چه می باشد؟ 
کمیته حسابرسی به عنوان رابط میان هیئت مدیره ها ، ممیزان خارجی، میزان داخلی و مدیران مالی عمل میکند. آن مسئولیت پیشنهاد دادن انتصابها، انتصابهای مجدد و حذف میزان خارجی را دارد.  انجام این ارزیابی به طور سالانه بهترین عمل می باشد چون زمان کافی برای تعیین موارد با فعالیت حسابرس خارجی میدهد و به زمان بندی حسابرسی سالانه اظهارنامه های مالی تهیه شده توسط حسابرس خارجی نسبت داده میشود. 

مطابق با کمیته حسابرسی شورای گزارش دهی مالی انگلستان ، قانون راهنمای ترکیبی( گزارش اسمیت) ، برنامه کار برای ارزیابی نقش ممیز خارجی میتواند شامل موارد ذیل باشد: 
-ارتباط و تناسب روندهای حسابرسان
-کیفیت سهم حسابرسی و کارمند حسابرسی از حسابداری فنی و چشم انداز حسابرسی از جمله دانش صنعتی آنها و تخصص و مهارت فنی متخصصان آنها 
-قابلیت اعضاء کلیدی تیم حسابرسی
-آیا  به نظر میرسد میزان  به درستی در طی حسابرسی تحت تاثیر مدیریت قرار بگیرند 
-آیا کار حسابرسی داخلی به طور مناسب استفاده میشود
-آیا اسناد حسابرسی رسمی مانند برنامه و طرح حسابرسی و نامه های مدیریت دارای کیفیت مناسب می باشند
سایر نشریات درباره نقش کمیته حسابرسی ، بیشتر آنها که توسط شرکتهای حسابداری عمومی بزرگ تهیه شده اند عناوینی از جمله اینکه چطور کمیته حسابرسی بایستی حسابرس خارجی خود را ارزیابی کنند را مطرح می سازند .

ملاحظات حسابرس مستقل
6 . ما میتوانیم از حسابرس مستقل مان جهت اجرای فعالیت حسابرس داخلی استفاده نماییم؟
قانون بازار بورس نیویورک  بطور منطقی شفاف است : پاسخ " نه " میباشد . قوانین ایالت ها " یک شرکت امکان دارد بطور برون سپاری این عملکرد را انتخاب نماید واحد ثالثی جدا از حسابرس مستقل.
غیر از بورس نیویورک شرکتها در تلاش جهت پاسخ به این سوال میبایست با مشاور حقوقی شان مشاوره نمایند. با این حال کمیسیون بورس اوراق بهادار و قانون ساربنز-آکسلی راهنمایی هایی را در این خصوص ارائه نمودند. بخش 201 از قانون ساربنز-آکسلی اضافه کرده یک بخش جدیدی را بنام 10A به قانون بورس اوراق بهادار منتشر شده در سال 1934. این بخش در خصوص ایالت هاست که برای ثبت شرکت غیرقانونی در چارچوب حسابداری خواهد بود که مجری آن یک حسابرس در تهیه صورت های مالی و ارائه دهنده آن میباشد، همزمان با حسابرس ، هر خدمات غیر حسابرسی ، شامل 9 خدمات قرارداده شده براساس بخش 4 قانون ساربنز-آکسلی. یکی از این 9 خدمت که ارائه شده و ممنوع است " سرویس حسابرسی داخلی برون سازمانی " است.
تفسیر این قانون جدید که مختلط است و مشاور قانونی میبایست در مشاوره خود بدین موضوع توجه نماید. با این حال کمیسیون بورس اوراق بهادار گویا آن را خلاصه نموده بطور شفاف در هر ایالت ارائه نموده است." از زمانی که حسابرس مستقل معمولا تکیه خواهد کرد ، حداقل رو به رشد ، در تسهیل عملکرد حسابرسی داخلی و بررسی ضربات روی سیستم کنترل داخلی وقتی حسابرس را روی صورتهای مالی هدایت نمایند ، حسابدار امکان دارد در موقعیتی قرار گیرد که حسابرسی اش روی بخشی از چارچوب سیستم کنترل داخلی میباشد ، اگر عملکرد حسابرسی داخلی برون سپاری شود به یک حسابدار ، حسابدار مسئولیت مدیریتی دارد و بخشی از سیستم کنترل شرکتی شده است.
حالا که حسابرس مستقل هم مسئولیت برای بیان نظرات روی کنترل داخلی گزارشگری مالی شرکتها براساس بخش 404 را دارد، این استدلال در برابر چنین ترتیبی حتی قوی تر است.

7 .حسابرسان مستقل میتوانند روی فعالیت حسابرسان داخلی با حسابرسی صورتهای مالی شان تکیه کنند؟
بله ، اما آنها به این کار نیاز ندارند. بخش SA5 65 در بخش های متعددی در این مورد راهنمایی کرده است. توجه به سوال 53 ، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام کمی تغییر کرده است در بخش 5 استاندارد حسابرسی شرط شماره 65 برای نرم افزار ارزیابی کنترل داخلی به بخش AU322  ارجاع میدهد.این راهنمایی حاوی بخش 5 استاندارد حسابرسی هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام است مشابه مفهومی که در بخش SAS 65 بدان اشاره شده است.
بخش   AU 322 15 سال پیش منتشر شد بوسیله هیئت استانداردهای حسابداری جهت اشاره به این موضوع که چطور حسابرس ملاحظه مینماید فعالیت ها و ارزیابی مستقیم دارد روی عملکرد حسابرس داخلی وقتی اجرای حسابرس در صورتهای مالی منطبق است با اصول پذیرفته شده حسابرسی (GAAS). در AU 322 نیازمند است به تحقیق در خصوص حسابرسی داخلی ، ایالت های سازماندهی شده در میان شرکتها ، استفاده از استانداردهای حرفه ای ، برنامه ریزی حسابرسی ، دستیابی به آیتم ها. بعلاوه حسابرس مستقل باید تحقیق کند در خصوص محدودیت های هر حوزه در فعالیت حسابرسی داخلی. AU 322 همچنین راهنمایی ارائه میدهد که چطور حسابرس مستقل صلاحیت و عینیت حسابرسان داخلی را ارزیابی میکند.
در استاندارد 5 حسابرسی ، هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام اشاره شده به AU 322 (SAS65) تشویق شده به استفاده از مفهموم حسابرسی یکپارچه وقتی صورتهای مالی تکمیل شده حسابرسی شود براساس حسابرسی کنترل داخلی گزارشگری مالی. هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام معتقد است "که یک چارچوب تنها برای حسابرس در کارش مورد استفاده قرار میگیرد و آن را به دیگر چارچوبهای جداگانه برای کنترل داخلی حسابرسی و حسابرسی صورتهای مالی ترجیح میدهد. آیتم های تعیین کننده مورد استفاده جهت توسعه مناسب استفاده از چارچوبهای دیگران میبایست برای هر دو حسابرسی یکی در نظر گرفت."
زیر استاندارد 5 حسابرسی ، حسابرس ممکنه ارزیابی براساس اصول بنیادی مربوطه نماید و در فعالیت دیگران استفاده کند :
1.ریسک های مرتبط با کنترل و بررسی های صورت گرفته
2.صلاحیت و بی طرفی در اجرای منحصربفرد مورد استفاده حسابرس در کار
با احترام به اصل اول ، حوزه های هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام عبارتند از :
ریسکهای مرتبط با افزایش کنترل ، احتیاج به افزایش کنترل در فعالیت اجرایی حسابرس. این اصول جایگزین " اصول شواهد " با سقف و محدودیت های صریح ( مثل بررسی کنترل های محیطی ) جهت استفاده در فعالیت های قبلی مشتمل بر استاندارد 2 حسابرسی جایگزین شده.
SAS 65 ( AU 322) حاکی از رسیدگی های حسابرس مستقل بر بسیاری آیتم ها بطور طبیعی تعیین میشود ، برنامه ریزی و توسعه رویه های حسابرسی به اجرا درآمده در حسابرسی هر صورت مالی واحد تجاری که بدان اشاره شده . یکی ازعوامل وجود یک تفتیش عملکرد حسابرسی داخلی است.
رویه های اشاره شده تحت SAS 65  ( AU 322 ) به ترتیب برای حسابرس مستقل برای تکیه بی نهایت به کار حسابرسان داخلی است که شامله :
بدست آوردن اطلاعات دقیق از عملکرد واحد تجاری شامله :

وضعیت سازماندهی درون واحد تجاری
کاربرد استانداردهای حرفه ای
برنامه ریزی حسابرسی ، شامل چشم انداز ، زمانبندی و توسعه حیطه کاری حسابرس داخلی
دسترسی به مستندات و هر آنچه که در حوزه حسابرسی داخلی مرتبط میباشد بدون اعمال هیچ محدودیت

ارزیابی صلاحیت و بی طرفی حسابرسان داخلی
حوزه های مربوط به صلاحیت :
تحصیلات عالی و تجربیات حرفه ای در حسابرسان داخلی
گواهینامه معتبر و ادامه تحصیل
سیاست های حسابرسی ، برنامه ها و دستورالعمل ها
تجربیات  در خصوص ماموریت ها
نظارت و بررسی عملکرد حسابرسان داخلی
کیفیت مستندات حسابرسی ، گزارشات و پیشنهادات
ارزیابی اجرای حسابرسی داخلی
حوزه های مربوط به بی طرفی :
-سازماندهی وضعیت مسئولیت حسابرس داخلی برای عملکرد حسابرسی داخلی ، مشتمل بر :
آیا گزارشات حسابرسی داخلی برای مدیر گزارش کافی دارد برای اطمینان بخشی پوشش گسترده حسابرسی و توجه کافی ، و عملکرد ، یافته ها و پیشنهادات حسابرسان داخلی ؟
آیا حسابرس داخلی دسترسی مستقیم و گزارشات منظم به هیئت مدیره دارد ، کمیته حسابرسی یا صاحبان سرمایه ؟
آیا هیئت مدیره ، کمیته حسابرسی یا صاحبان سرمایه نطارتی بر استخدام  ، تصمیم گیری مربوط به حسابرس داخلی دارد؟
-سیاست های حفاظت از بی طرفی حسابرسی داخلی درمورد حوزه حسابرسی شده ، مشتمل بر :
سیاست های منع حسابرسان داخلی از حسابرسی نواحی که مرتبط با ارتقا استخدام حسابرس یا  موقعیت حساس حسابرسی
سیاست های منع حسابرسان داخلی از حوزه حسابرسی که اخیراً اجرا شده باشند یا برنامه ریزی برای اجرا شده اند جهت اتمام مسئولیت عملکرد حسابرس داخلی
داده های امروزه جهت ارتقاء حساسیت حسابرسی داخلی ، گزارشگری مالی و موضوعات حاکمییتی است ، این را حتی حیاتی تر میدانند از هماهنگی و وابستگی بلقوه روی دستورالعمل های حسابرسی داخلی بوسیله حسابرس مستقل که امکان درک مناسب ، ارزیابی ، بررسی و ارتباط میان کمیته حسابرسی ، مدیریت و مدیر اجرایی حسابرسی را دارد.
ما قویاً تشویق میکنیم کمیته حسابرسی ، مدیریت و مدیر اجرایی حسابرسی داخلی را جهت همکاری تنگاتنگ با حسابرسان مستقل شان جهت پیشرفت مناسب و اثربخشی برنامه ها مرتبط با کار و درجه بندی اتکا به حسابرسی داخلی مرتبط با صورتهای مالی حسابرسی شده ، بهتر از ارتباط با حسابرسیشان طبق ICFR. مطابق با استانداردهای حرفه ای در این حوزه امروزه مورد استفاده قرار میگیرند یا تغییر میکنند بوسیله هییت نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام ، یک بررسی اولیه است.

8 . همه گزارشات حسابرسی داخلی نیاز به مرور توسط حسابرس مستقل را دارند ؟
در گذشته ، پاسخ نه بود ، زیرا هیچ نیاز رسمی برای انجام آن نبود . با این حال ، از زمانیکه حسابرسی مستقل و داخلی میبایست همکاری و تلاشهای هماهنگی با هم میداشتند ، این مورد قبول واقع شد و در واقع بطور معمول برای به اشتراک گذاشتن گزارشات حسابرسی داخلی و مستقل بود.
امروزه ، این عمل متفاوت است بوسیله چارچوب حسابرسی .  حسابرسان مستقل قطعاً باید بتوانند ببینند هر آنچه همه گزارشات حسابرسی داخلی را آنها انتخاب کردند . چه بررسی باید صورت پذیرد ( یا باید درخواست شود ) در گزارشات آنها ارائه نمودند.
هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام در استاندارد 5 حسابرسی نیارهای حسابرس مستقل در جهت مرور گزارشات حسابرس داخلی مشخص است. توجه شده به صفحه A1-29 ، پاراگراف 71 " حسابرس مستقل باید گزارشات تهیه شده طی یک سال حسابرس داخلی را مرور کند ( یا عملکرد مشابه ) که اشاره شده به کنترل های داخلی مرتبط با کنترل داخلی گزارشگری مالی و ارزیابی کفایت کنترلها و شناسایی این گزارشات.

9. اجرای حسابرسی مستقل شرکت ها میتواند کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شرکتها را ارزیابی مستقل نماید ؟
بله ، مشاوره عملی شماره 1312-1 – ارزیابی مستقل نامیده میشود حسابرسان مستقل به نحو کیفی مناسب بخشی از هدایت ارزیابی کیفی مستقل و بررسی حسابرسی مستقل را بعهده دارد. درحالیکه وقتی بررسی سازماندهی حسابرسان مستقل که کاندید شده اند برای بررسی ، مدیر اجرایی حسابرسی – در این مشاوره با کمیته حسابرسی و هیئت مدیره – باید درنظر بگیرند هر گونه درگیری واقعی یا ظاهری که ممکن است بر این ارزیابی اثرگذار باشد.

10. نیازمندی حسابرسی داخلی بازار بورس نیویورک
 تنها شرکتهای ذکر شده در بازار بورس نیویورک تحت تاثیر قرار میگیرند. در حالیکه در کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین استانداردهای جدید تایید شده طبقه بندی گردیده برای NASDAQ ، اینها شامل احتیاجات حسابرسی داخلی نمیشود. با اینحال، اکثر شرکتها با عملیات متنوع و پیچیده ، شرکت ها خصوصی و پذیرفته شده در بورس ، ممکنه به پیشرفتهای اثربخشی در عملکرد حسابرسی داخلی دست یابند که کمک خواهد کرد در حفظ ، اعتبارسنجی و ارتقاء سطح کنترلهای داخلی ، شناسایی فرصتها جهت کاهش هزینه ها و پیشرفت فرآیندها و گسترش حاکمیت شرکتی شان.
بعلاوه ، با این استانداردها فعلی جایگاهی برای بازار بورس نیویورک شرکتها و دیگر سازمانهای نظارتی ، حکومت و بورس اوراق بهادار خارج از ایالات متحده ممکنه انتخاب شوند جهت رهبری بازار بورس نیویورک.


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان