مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 4 مهر 1402 | Tuesday, September 26, 2023

 

حسابرسی راهبردی فناوری اطلاعات

تهیه کننده : دکتر حسین کثیری _ دنا گلناریان

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 29 مهر 1398

رهنمودهای تکمیلی بخشی از چارچوب اجرای حرفه ای بین المللی IPPF انجمن حسابرسان داخلی IIA هستند و توصیه های اضافی را ارائه میدهد، رهنمودهای غیر اجباری برای اداره کردن فعالیتهای حسابرسی داخلی. در حالی که حمایت از استانداردهای بین المللی برای اجرای حرفه های حسابرسی داخلی است، رهنمودهای تکمیلی در نظر گرفته شده است تا از مناطق موضعی، و همچنین مسائل مربوط به بخش خاص، در جزئیات رویه ای بیشتر از استانداردها یا رهنمودهای پیاده سازی استفاده کنند. رهنمودهای تکمیلی توسط انجمن حسابرسان داخلی از طریق مراحل رسمی و فرآیندهای تصویب صحه گذاشته شده است.

حسابرسی راهبردی فناوری اطلاعات

پیاده سازی یک رویکرد استراتژیک برای راهبری فناوری اطلاعات کمک می کند تا سازمان ها به سرعت به پیشرفتهای تکنولوژیکی گسترش خدمات فناوری اطلاعات، و وابستگی بیشتر به فناوری اطلاعات برای رسیدن به اهداف سازمان پاسخ دهند. راهبری مؤثر فناوری اطلاعات به کنترل بهره وری واثربخشی کمک میکند، و به سرمایه گذاری سازمانها در فناوری اطلاعات برای تحقق یافتن هر دو مزایای مالی و غیرمالی اجازه میدهد. اغلب زمانی که کنترلها ضعیف یا ناکارا طراحی شده اند، دلیل اصلی آن راهبری ضعیف یا غیر مؤثر فناوری اطلاعات است.

راهبری فناوری اطلاعات مستقیماً به نظارت سازمانی داراییها و ریسکهای فناوری اطلاعات مرتبط است، و این مسئولیت مشترک مدیریتارشد و هیئت مدیره است. مدیریت ارشد روز به روز مسیر همترازی ماهرانه با هدایت کلی استراتژیک هیئت مدیره برای مطمئن ساختن از استفاده مؤثر، کارآمد و قابل قبول ازمنابع فناوری اطلاعات را به پیش میبرد.

نتایج اولیه راهبری مؤثر فناوری اطلاعات شامل موارد زیر است:


·استراتژیهایفناوری اطلاعات با اهداف سازمانی هماهنگ می شوند.
·ریسکها به طور صحیح شناسایی و مدیریت میشوند.
·سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات برای به دست آوردن ارزش برای سازمان بهینه سازی شدهاند.
·عملکرد فناوری اطلاعات با استفاده از معیارهای پرمعنی تعریف، اندازه گیری و گزارش شده است.
·منابع فناوری اطلاعات به طور مؤثر مدیریت میشوند

 دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان