مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری - اریک لوئیس کهلر

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 19 آبان 1398

اریک لوئیس کهلر (Eric Louis Kohler tvck) فرزند ادوین و کیت بنتلی کهلر Edvin and Kate Evelin Bentley Kohler در نهم ژوئیه 1892در اووسو (Owsso) میشیگان زاده شد. کهلر دوران دبیرستان را در شهر آن آربور (Ann Arbor) به پایان رساند، لیسانس خود را از دانشگاه میشیگان (1914) و فوق لیسانس خود را از دانشگاه نورت وسترن (North Western) در سال 1915 دریافت کرد.

مشاهیر حسابداری - اریک لوئیس کهلر
مرد اصول حسابداری
اریک لوئیس کهلر (Eric Louis Kohler) tvck) فرزند ادوین و کیت بنتلی کهلر Edvin and Kate Evelin Bentley Kohler در نهم ژوئیه 1892در اووسو (Owsso) میشیگان زاده شد. کهلر دوران دبیرستان را در شهر آن آربور (Ann Arbor) به پایان رساند، لیسانس خود را از دانشگاه میشیگان (1914) و فوق لیسانس خود را از دانشگاه نورت وسترن (North Western) در سال 1915 دریافت کرد. از سال 1915 تا 1917 ، کهلر با شرکت آرتور آندرسن (Arthur Andersen &Co) همکاری داشت. وی در سال 1918 با درجة کاپیتانی در جنگ جهانی اول حضور داشت و مجدداً به آرتور آندرسن بازگشت. از سال 1922 تا 33 باشرکت دیگری به نام کهلر پتن گیل Kohler Pettengill & Co که بعداً شرکت کهلر نام گرفت همکاری کرد ولی در سال 1933 باز به آرتور اندرسن بازگشت و تاسال 1937 با همان شرکت همکاری داشت. پس از آن چند سالی را برای دولت فدرال کار کرد از جمله به عنوان مدیر مالی ادره امور پروژه بزرگ ساماندهی دره تنسی(Tennesse) طی سالهای 1938 تا 41، عضو اداره مدیریت بحران و هیئت تولیدات جنگ (1941-42) و مدیر اجرایی تدارکات سوخت جنگ (1942-44) . در سالهای 1945 تا 48 او مشاور حسابداری بود و پس از یک سال که مدیریت مالی اداره امور شرکت های اقتصادی را به عهده داشت (1948 تا 49) مجدداً به امر مشاوره روی آورد. او در سال 1916 به عنوان حسابدار رسمی ایالت ایلینویز (Illinois) برگزیده شد. ... اريـــك لـــوييس كهلـــر در ســـازمانها و موســـسه هـــاي حرفـــه اي زيـــادي فعاليـــت داشـــت، از جملـــه در 1936 و 1946 ،بــه مــدت دو ســال (دو دوره) رياســـت انجمـــن حـــسابداري آمريكــــا (AAA)را عهـــده دار بـــود. همچنــــين از ســــالهاي 1928 تــــا 42 ســـــردبير اكانتينـــــگ رويـــــو Review Accounting بــود و در واقــع بيش از هـر فـرد ديگـري سـردبيري ايـن مجلـــه را برعهـــده داشـــته اســـت. از فعاليتهــاي ديگــر وي مــيتــوان عــضويت در هيئـت بررسـي صـلاحيت حـسابداران رســمي ايلينــويز از ســال 1928 الــي 31 را برشـــــمرد. او رياســـــت كميتـــــه اصــطلاح شناســي انجمــن حــسابداران رســـمي آمريكـــا AICPA را نيـــز بــه عهــده داشــت. همچنــين بــا انجمــن ملــي حــسابداران NAA و جامعــه حــسابداران رســمي ايلينــويز همكــاري داشــت. كهلــر در ســال 1945 بــالاترين مـدال علمـي انجمـن حـسابداران رسـمي آمريكـا را كـه مـدال طلايـي نـام داشـت دريافـــت كـــرد. در ســـال 1958 نيـــز جــايزه حــسابداري آلفــا كاپــا پــسي Psi Kappa Alpha را به دست آورد. از خدمات عمـومي كهلـر مـيتـوان مــــشاورت مــــالي، مــــشاورت كــــل حــسابداري و عــضويت در گــروه مــشاوره ديـــوان محاســـبات امريكـــا و شـــوراي ماليــات بــر درامــد مــازاد خزانــه امريكــا 1946ـــ47 را ذكــر كــرد. او بــه عنــوان عــضو هيئــت مــشاورة اتــاق بازرگــاني امريكـــا فعاليـــت داشـــت و همچنـــين عـضويت در هيئـت امنـا 1947ــ 48 و شــوراي مــشورتي دانــشكده علــوم اداري و تجــــارت 1957ـــــ71 (دانــــشگاه روزولـــــت (Roosevelt ديگـــــر خدمات عمومي كهلر است. كهلــر تــا آخــر عمــر مجــرد بــاقي مانــد. در اوقــات فراغــت بــه عكاســي، كارهـاي برقـي و موسـيقي مـي پرداخـت. در دوران جــــــواني موســــــيقي را در ســطوح پيــشرفته فــرا گرفتــه بــود و همـــين او را تـــا جايگـــاه آهنگـــساز و منتقــد پــيش بــرده بــود. علاقــه او بــه موســـيقي در سراســـر عمـــرش ادامـــه داشـت بـه طـوري كـه از 1960 تـا زمـان مــرگ بــه عنــوان مــدير مــالي و مــشاور شــوراي تــالار تئــاتر شــيكاگو فعاليــت داشــت. كهلــر در بيــستم فوريــه 1976 در سن 83 سالگي درگذشت.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان