مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری -پائول فرانکلین گریدی

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 11 آذر 1398

پائول فرانکلین گریدی (Paul Franklin Grady) پسر جیمز ای (.James A) و میرتل پائولوس پترسون Myrtle Powless Peterson در نوزدهم مه 1900 در روستایی به نام سریل اسپرینگز (Cereal Springs) نزدیک شهر ایلینویز (Illinois) به دنیا آمد. پدرش در زمان کودکی او فوت کرد و مادرش با جان جی‌گریدی (John J. Grady) ازدواج کرد و نام خانوادگیش را نیز از همین ناپدری به ارث برد. در سال 1918 دوران دبیرستان را به پایان رساند و به‌عنوان دانشجوی مهندسی شیمی وارد دانشگاه شد. در سال 1920 با یک تغییر رشته ناگهانی وارد رشته تجارت شد. یاداوری می‌شود که او در سال 1918 چند ماهی در نیروی دریایی خدمت کرد و با پایان جنگ جهانی اول دوران فعالیت نظامی او نیز به پایان رسید.

مشاهیر حسابداری -پائول فرانکلین گریدی
پائول فرانکلین گریدی  1900-1984
پائول فرانکلین گریدی (Paul Franklin Grady) پسر جیمز ای (.James A) و میرتل پائولوس پترسون Myrtle Powless Peterson در نوزدهم مه 1900 در روستایی به نام سریل اسپرینگز (Cereal Springs) نزدیک شهر ایلینویز (Illinois) به دنیا آمد. پدرش در زمان کودکی او فوت کرد و مادرش با جان جی‌گریدی (John J. Grady) ازدواج کرد و نام خانوادگیش را نیز از همین ناپدری به ارث برد. در سال 1918 دوران دبیرستان را به پایان رساند و به‌عنوان دانشجوی مهندسی شیمی وارد دانشگاه شد. در سال 1920 با یک تغییر رشته ناگهانی وارد رشته تجارت شد. یاداوری می‌شود که او در سال 1918 چند ماهی در نیروی دریایی خدمت کرد و با پایان جنگ جهانی اول دوران فعالیت نظامی او نیز به پایان رسید.
پائول فرانکلین گریدی در سال 1923 دانشگاه ایلینویز را با نمرات عالی به پایان رساند. در دوران تحصیل در دانشگاه برای تأمین هزینه‌های تحصیلش در یک رستوران کار می‌کرد به‌طوری که در سال‌های 1921 تا 1923 توانست بتدریج یک‌سوم مالکیت رستوران را به‌دست آورد. در سال تحصیلی 1922-1923 توسط بخش بتا آلفا پسی (Beta Alpha Psi)، بتا گاما سیگما Beta Gama Sigma  و فی کاپا فی (Phi Kappa Phi)  انتخاب شد و در سال 1923 با گذراندن امتحان حسابدار رسمی زندگی حرفه‌ایش تغییر کرد؛ محیط دانشگاه را ترک گفت و در سپتامبر همان سال به شرکت آرتوراندرسون (Arthur Anderson) پیوست. ...
گريـــدي در كميتـــه هـــاي مهمـــي فعاليت داشت، از جملـه رياسـت كميـسيون هــوور Hoover در تجديــد ســاختار شــاخه اجرايـــي دولـــت در 1948 و عـــضويت در كميتـــه تحقيـــق انجمـــنحـــسابداران رســمي آمريكــا AICPA  در 1957 ،كــه در 1958 پيــشنهاد انحــلال كميتــه تــدوين رويــه هــاي حــسابداري و تــشكيل هيئــت اصـول اصـول حـسابداري را داد. گريــدي در 1959 مفتخــر بــه دريافــت مــدال طــلاي انجمـن حـسابداران رسـمي امريكـا شـد و در 1964 نيــز بــه تــالار مــشاهير حــسابداري دانشگاه اوهيو Ohio راه يافت. پــــــس از بازنشــــــستگي در 1960، گريدي عضو فعـال حرفـه بـاقي مانـد و پـس از درگذشــت جــورج اليــور مِــي در 1961، مقـــالات و انتـــشارات او را تحـــت عنـــوان زندگينامه و افكـار حـسابداري جـورج اوليـورمِـي  در سـال 1962 جمـع آوري و تدوين كرد.
گريــدي مقــالات زيــادي در مجــلات حرفــه نوشــت و همــانطــور كــه گفتــه شــد مجموعـــه اصـــول پذيرفتـــه شـــده حسابداري براي شـركتهاي تجـاري» كـه در 1965 تـــأليف كـــرد بـــيش از 300.000 نــسخه بــه فــروش رســيد و بــه زبانهــاي اسپانيايي و ژاپني ترجمه شـد. عـلاوه بـر ايـن او عـــضو كميتـــه مـــشاورة پـــروژه بخـــش مطالعـــات تحقيقـــاتي حـــسابداري انجمـــن حــسابداران رســمي امريكــا در هيئــت اصــول حــسابداري بــود. وي اســتاد حــسابداري در دانــشگاه فلوريــدا 1965 بــود و در ســالهاي 1975ـــ 78 بــه عنــوان مــشاور در واحــد حسابداري دانشگاه ايلينويز فعاليت داشت. گريـدي در خـدمات دولتـي، شـهري و اجتمـــاعي فعاليـــت داشـــت. در ســـالهاي 1946ـ49 رئـيس شـوراي امـور مـالي فـدرال و در 1968ــــ70 عـــضو كميتـــه مـــشاور كميــسيون انــرژي اتمــي بــود. او از دوســتان قــديمي رئــيس جمهــور هربــرت هــوور .بود) Herbert Hoover او در 20 نوامبر 1921 بـا لـوئيز تـرور  Trevor Louise (ازدواج كــرد و صــاحب دو فرزنــد شــد و در 21 آوريــل 1984 در ســن 84 سالگي درگذشت.


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان