مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری -رابرت مارتین تروبلاد 1916- 1974

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 25 آذر 1398

رابرت مارتین تروبلاد (Robert Martin Trueblood) پسر ساموئل ئی (.Samuel E) و آیرن لارسن (Iren Larsen) در چهارم ماه مه 1916 در کیندرد (Kindred) داکوتای شمالی (North Dakota) متولد شد. دوران دبیرستان را در همان شهر محل تولد خود در سال 1932 به پایان رساند و در سال 1937 موفق به اخذ درجه لیسانس با رتبه عالی از دانشگاه مینه‌سوتا (Minnesota) گردید و در همان سال به موسسه بدمن، فینی و شرکا ( .Badnan,Finny & Co) پیوست

مشاهیر حسابداری -رابرت مارتین تروبلاد 1916- 1974
رابرت مارتین تروبلاد 1916- 1974
 پیشرو در روشهای آماری در حسابداری و حسابرسی

رابرت مارتین تروبلاد (Robert Martin Trueblood) پسر ساموئل ئی (.Samuel E) و آیرن لارسن (Iren Larsen) در چهارم ماه مه 1916 در کیندرد (Kindred) داکوتای شمالی (North Dakota) متولد شد. دوران دبیرستان را در همان شهر محل تولد خود در سال 1932 به پایان رساند و در سال 1937 موفق به اخذ درجه لیسانس با رتبه عالی از دانشگاه مینه‌سوتا (Minnesota) گردید و در همان سال به موسسه بدمن، فینی و شرکا ( .Badnan,Finny & Co) پیوست. درسال 1942 طی جنگ جهانی دوم به خدمت ارتش در آمد و موسسه بدمن و فینی را ترک کرد. در سال 1946 به موسسه‌ای ملحق شد که بعدها با موسسه‌ای که با نام تاش راس و شرکا (Touche Ross & Co) مشهور شد ادغام گردید. یک سال بعد، درسال 1947 ، شریک این موسسه و در سال 1963 به عنوان رئیس هیئت مدیره آن انتخاب شد و تا زمان مرگش این سمت را حفظ کرد. در سال 1941 تروبلاد به عنوان حسابدار رسمی شهر ایلینویز (Illinois) برگزیده شد. به پاس قدردانی از زحمات او در آزمون حسابداران رسمی در سال 1941 مدال نقره‌ای انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) به او اهدا گردید، همچنین از طرف جامعه  حسابداران رسمی ایلینویز نیز مفتخر به دریافت مدال طلا گردید. ...
يكــي از شــناخته تــرين خــدمات تــروبلاد بــه حرفــه، رياســت گــروه تحقيــق انجمــن حسـابداران رسـمي امريكـا  (AICPA ) بـرروي هــدفهاي صــورتهاي مــالي اســت كــه در ســال 1973 منجــر بــه انتشــار گزارشــي بــا عنــوان «هــدفهاي » توســط ايــن  صــورتهاي مــالي انجمــن گرديــد كــه بــه «گــزارش تروبلاد» معروف اسـت. قبـل از رياسـت ايـــن گـــروه تحقيـــق، تـــروبلاد در كميتـه هــاي متعــدد انجمــن حســابداران رســمي امريكــا فعاليـــت كـــرده بــود. همچنـــين در هيئـــت اصـــول حســـابداري APB فعـــال بـــودو رياســت انجمــن حســابداران رســمي امريكــا را نيــز بــه عهــده داشــت. اوهمچنــين نقــش پيشــرو رادر گســترش اســتفاده حرفــه از روشــهاي آمــاري، بهبــود آمــوزش حســابداري، توجــه بــه حســابداران رســمي و همچنين هدفها و تعريف گزارشگري مالي داشت. همـانطـوركـه گفتـه شـد تـروبلاد ليسـانس خود را در علـوم اداري بـا گـرايش حسـابداري بـا درجـه ممتــاز از دانشــگاه مينــهســوتادريافــت داشــت و سپس بـا يـافتن شـغلي در مؤسسـه بـدمن و فينـي در شـيكاگو، بـه اهميـت ادامـة تحصـيلات رسـمي و دنبـال كـردن تحصـيلات در دانشـگاههاي نـورت وســـترن و لايـــولا  Northwestern Loyola پــي بــرد. همزمــان بــا تحصــيلات عــالي، تروبلاد بـاهيئـت علمـي دانشـگاه كـارنگيملـون  Mellon Carnegie در يــك تحقيــق گروهــي در ارتبــاط بــا كــاربردروشــهاي آمــاري در حســابداري و حسابرســي همكــاري نزديكــي داشــت. وي پــس از تحصـيلات دانشـگاهي ابتـدا مـروري بـرادبيـات آمـاري كــردكــه در ســال 1954 منجــربــه انتشــار يــك كتاب شناســـي درهمـــين ارتبـــاط توســـط اوگرديـــد. تـروبلاد بـا تهيـه كتـاب «اطلاعـات حيـاتي» در سال 1954 بـه مـوارد مطالعـاتي زيـادي در حـوزه هـاي مختلف حسـابداري و حسابرسـي كـه نيازمنـد روشـهاي آمــاري بودنــد كمــك رســاند. كتــاب «تحقيــق و تمــرين كاربردهــاي آمــار در حســابداري، حسابرســي ومــديريت» در ســال 1955 نيــزدر واقع خلاصـهاي ازهـدفها و نتـايج ايـن مـواردمطالعـاتي تا سا ل1954 بـود. كتـاب «نمونه گيـري آمـاري» در ســال 1960 نيــزمباحــث عــالي در ارتبــاط بــا روشــهاي نمونــه گيــري، صــحت نمونــه گيــري،دقــت آمــاري و قابليــت اتكــا را ارائــه و اســتفاده از آنهــا رادر حسابداري و حسابرسي تشريح كرده است.
تــروبلاد بـراي مجلـه هـاي حرفـهاي مطالـب زيادي نوشت و كتابهاي زيادي تاليف كرد از جمله: روشــهاي نمونــه گيــري در حســابداري بــه همــراه ريچـــــارد ســـــايرت .M Richard Cyert ،آينـــده آمـــوزش حســـابداري بـــه همـــراه جـورج بـچ Bach. L George و جاسـتين ديويدســـن Davidson Justin در ســـال 1961 ،حسابرســـي، بازيهـــاي مـــديريت و آمـــوزش حســابداري بــههمــراه نيــل چرچيــل Neil Churchill و مرتـــــون ميلــــر Merton Miller در 1964 و كتــابي بــا عنــوان «انديشــه حســابداري ويليــام ورنتــز» در ســال 1968 بــه همــراه جــورج. ســورتر .H George( .Sorter) در ســـال 1963 هيئـــت امنـــاي دانشـــگاه مينهسـوتا بـهمنظـور قـدرداني از مشـاركتهاي مانـدگار از او تقدير بـه عمـل آورد. در همـان سـال بـه عضـويت افتخاري بخـش بتـا آلفـا پسـي Alpha Beta Psi دانشــگاه مينــهســوتا در آمــد و همچنــين عضــو بتـــاگامـــا ســـيگما Gamma Beta Sigma نيــز بــود. در دانشــگاه كــارنگي ملــون يــك كرســي حســابداري بــه نــام او تاســيس شــد. پــس از مــرگ او بنيــاد تــاش راس بــا همكــاري انجمــن حســـابداري امريكـــا «ســـمينارهاي ســـالانة اسـتادان» را بـه يادگـار رابـرت تـروبلاد تـداوم بخشـيد. تروبلاد قبـل از مـرگش بـه منظـور افـزايش ارتبـاط كـاري ميـان دانشـگاهيان و افـراد حرفـه ايـن سمينارها را برپا داشته بود. او در 30 نــــوامبر 1940 بــــا فلــــورانس هنـــري  Henry Florence ازدواج كـــرد و صـاحب دو فرزنـد گرديـد. او شـيفته موسـيقي بـود و در دوران جـواني و قبـل از ورود بـه حرفـه حسـابداري پيانيســت اركســترها بــود. او در هفــتم فوريــه 1974 در سن 57 سالگي درگذشت.مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان