مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری _ لئونارد پل اسپاچک1907-1983

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 9 دي 1398

لئونارد پل اسپاچک (Leonard Paul Spacek ) فرزند لئوپولد پال (Leopold Paul) و اما سیکا (Emma Cejka) در دوازدهم سپتامبر 1907 در سدار راپیدز (Sedar Raids) آیووا (Iowa) در یک خانواده‌ای فقیر متولد شد. او از سنین پایین شروع به کار کرد. درسال 1924، در سن هفده سالگی و قبل از پایان دبیرستان در بخش حسابداری شرکت آیووا الکتریک لایت اند پاور Iowa Electric light and Power مشغول به کار شد. اسپاچک دبیرستان را در دوره شبانه به پایان رساند و سپس از طریق مکاتبه‌ای به تحصیل در رشته حسابداری پرداخت و سرانجام درسال 1940 دانشگاه ایلینویز (Illinose) سابقه تحصیلات او را برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی پذیرفت. او تحصیلات شبانه خود را در دانشکده کو (Coe)در سالهای 1926 و 1927 ودانشگاه شیکاگو را در سالهای 1930 تا 1932 ادامه داد ولی موفق به اخذ مدرک نشد. اسپاچک در سال 1962 درجه دکترای افتخاری رشته حقوق را از دانشگاه کوا و دکترای افتخاری رشته انسانی از دانشکده ملی آموزش (1967) و دانشگاه نورت وسترن در سال 1978 دریافت داشت.

مشاهیر حسابداری _ لئونارد پل اسپاچک1907-1983
لئونارد پل اسپاچک1907-1983 
لئونارد پل اسپاچک (Leonard Paul Spacek ) فرزند لئوپولد پال (Leopold Paul) و اما سیکا (Emma Cejka) در دوازدهم سپتامبر 1907 در سدار راپیدز (Sedar Raids) آیووا (Iowa) در یک خانواده‌ای فقیر متولد شد. او از سنین پایین شروع به کار کرد. درسال 1924، در سن هفده سالگی و قبل از پایان دبیرستان در بخش حسابداری شرکت آیووا الکتریک لایت اند پاور Iowa Electric light and Power  مشغول به کار شد. اسپاچک دبیرستان را در دوره شبانه به پایان رساند و سپس از طریق مکاتبه‌ای به تحصیل در رشته حسابداری پرداخت و سرانجام درسال 1940 دانشگاه ایلینویز (Illinose) سابقه تحصیلات او را برای شرکت در آزمون حسابدار رسمی پذیرفت. او تحصیلات شبانه خود را در دانشکده کو (Coe)در سالهای 1926 و 1927 ودانشگاه شیکاگو  را در سالهای 1930 تا 1932 ادامه داد ولی موفق به اخذ مدرک نشد. اسپاچک در سال 1962 درجه دکترای افتخاری رشته حقوق را از دانشگاه کوا و دکترای افتخاری رشته انسانی از دانشکده ملی آموزش (1967) و دانشگاه نورت وسترن در سال 1978 دریافت داشت. 
در سال 1928 او به حسابرسان موسسه آرتور آندرسن و شرکا (Arthur Andersen & Co) در دفتر شیکاگو پیوست. در سال 1934 مدیر شرکت و در سال 1940 شریک آن شد و در همان سال نیز جزء حسابداران رسمی گردید. ...
اسپاچک در ســازمانهاي حرفــه اي و محلــي زيــادي فعاليــت داشــت. از ســال 1960 تـــا 1965 جـــزء هيئـــت اصـــول حـــسابداري انجمـــن حـــسابداران رســـمي امريكــا بــود. در كميتــه مــشورتي تحقيــق انجمــن حــسابداران رســمي امريكــا و در گروه تحقيـق حـسابداري بـرروي مفروضـات اساســـي حـــسابداري، عـــضويت داشـــت و رئــيس كميتــه گــروه تحقيــق حــسابداري بـــرروي ســـرقفلي بـــود. در بـــيش از 70 ســـازمان محلـــي، هيئتهـــاي آموزشـــي و نهادهاي دولتـي خـدمت كـرد. فهرسـت زيـر تنــوع اشــتغالهاي او را نــشان مــيدهــد: عـــضويت در هيئـــت اجرايـــي شـــوراي ناحيــهاي شـــيكاگو، ســازمان پيـــشاهنگي امريكـــا (1963 -1973 ،(عـــضو كميتـــه مـــشورتي، شـــوراي بيمارســـتان شـــيكاگو (1960-1966 ،(عــــضو هيئــــت امنــــاي شــوراي ايــالات متحــد، اتــاق بــين المللــي بازرگـــاني (1965-1971 ،(عـــضو هيئـــت امنــــاي دانــــشگاه كــــو (1962 -1973،( رئـــيس دانـــشگاه شيكاگوســـيتي (1967- 1968 ،(مــشاور در دفتــر بودجــه ايــالات متحـــد، و عـــضويت در شـــوراي مـــشورتي صنايع وزارت دفاع (1968 تا 1973 .( او مقالـه هـاي متعـددي بـراي مجـلات حرفــهاي نوشــته و بــيش از 200 ســخنراني ارائــه كــرده اســت. در 1986 از فرهنگــستان مورخــان حــسابداري مفتخــر بــه دريافــت جــايزه هــورگلس (Hourglass (بــراي تــاليف كتـــاب «رشـــد مؤســـسه آرتورآندرســـن .گرديـــد 1985 درســـال)» 1973-1928) بـــسياري از مقـــالات و ســـخنرانيهاي او در ارتباط بـا نيـاز حرفـه حـسابداري بـه تعريـف هدفهاي حـسابداري بـود. وي ايـن هـدفها را مبنــايي بــراي حــل تــكتــك مــشكلات ميدانـست. او معتقـد بـود كـه هـدف اصـلي حــسابداري ارائــه اطلاعــات مــالي بــه نحــو «مطلــوب» بــراي تمــام اجــزاي جامعــهاي اســت كــه اســتفاده كننــده ايــن اطلاعــات هــستند و در مــسير اثبــات ايــن اعتقــاد مجاهدت بسيار كرد. او در شـــرايط و موقعيتهـــاي زيـــادي براي رهبـري برجـسته و خـدمات ارزنـدهاش تقديرشـد. يكـي از حاميـان تاسـيس هيئـت اســـتانداردهاي حـــسابداري صـــنعتي (CASB (بــود و در 1974 اولــين جــايزه آن سازمان را بـراي خـدمات ارزنـدهاش دريافـت كــرد. در ســال 1966 مفتخــر بــه دريافــت جـــايزه حـــسابداري بنيـــاد آلفاكاپاپـــسي 1973 ســــال در و) Alpha Kappa Psi) جــايزه دامــن (Damen (از دانــشگاه لويــولا (Loyola (گرديـــد. در ســـال 1970 نـــشان صــليب شــواليه را از پادشــاه نــروژ دريافــت كـــرد. در ســـال 1955 بـــه عنـــوان عـــضو افتخــــاري دانــــشگاه ايلينــــويز بخــــش انتخــاب) Beta Alpha Psi) بتاآلفاپــسي شـــد. در 1987يـــك كرســـي حـــسابداري بــهنــام او در دانــشكده مــديريت دانــشگاه نــورت وســترن تاســيس شــد و در ســال 1975 در تــــالار مــــشاهير حــــسابداري پذيرفته شد. اســپاچك در نــوزدهم ژانويــه 1929 بـــا ليبـــي اســـماتلن (Smatlan Libbie( ازدواج كرد. آنها صاحب دو فرزند شدند. جــــديت، پيگيــــري و پافــــشاري اســپاچك دربــارة مــسائلي كــه از نظــر او براي حرفه مفيد بـود بايـد بـه عنـوان الگـويي بــراي حــسابداران حرفــهاي امــروز مــدنظر قرار گيرد.


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان