مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 4 مهر 1402 | Tuesday, September 26, 2023

 

پذیرش ِ IFRS در ویتنام

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 14 دي 1398

وزارت امور مالی در حال پذیرش IFRS در ویتنام است.در 23 مارس 2019 ،این وزارتخانه،پیش نویس نقشه مسیر پذیرش IFRS را برای نظرات عموم پیش از تقدیم آن به نخست وزیربه منظور تایید منتشر کرد.پیش نویس مذکوراجرای IFRS را به سه مرحله تقسیم می کند.

پذیرش ِ IFRS در ویتنام
پذیرش ِ IFRS در ویتنام
نوشته:تییِنگ وییِت 
ترجمه:ستارشکری
وزارت امور مالی در حال پذیرش  IFRS در ویتنام است.در 23 مارس 2019 ،این وزارتخانه،پیش نویس نقشه مسیر پذیرش IFRS را برای نظرات عموم پیش از تقدیم آن به نخست وزیربه منظور تایید منتشر کرد.پیش نویس مذکوراجرای IFRS را به سه مرحله تقسیم می کند.
مرحله 1-آماده سازی ِ IFRS (2019-2021): وزارتخانه آماده سازی های لازم را برای اجرای نقشه به عمل می آورد تا از پدیرش ِ IFRS توسط ِ کسب و کار ها از سال ِ 2020 به بعد حمایت نموده باشد.این آماده سازی ها شامل این موارد می شود:انتشار ِ ترجمه استاندارد های IFRS به زبان ویتنامی،آموزش، ارائۀ دستورالعمل برای اجرای  IFRS، غیره.
مرحله 2-اجرای آزمایشی ِ IFRS(از 2022-2025):وزارتخانه شرکت های خاصی را انتخاب می کند(مثلا بنگاه های اقتصادی ِ تحت تملک دولت، شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های عمومی غیر عضو اما با اندازه بزرگ) تا IFRS را به عمل در بیاورد.شرکت های سرمایه گذاریِ مستقیم خارجی می توانند  IFRS را برای صورت های مالی ِ مجزا بر مبنایی داوطلبانه بپذیرند به شرطی که کلیه اطلاعات ضروری و گزارش های شفاف را به مقامات در خصوص کمک به بودجه دولت ارائه دهند.
مرحله 3-اجرای اجباری ِ IFRS(از سال 2025 به بعد): IFRS  برای صورت های مالی تلفیقی ِ تمام ِ  بنگاه های اقتصادی تحت تملک دولت، شرکت های عضو سازمان بورس و اوراق بهادارو شرکت های عمومی ِغیر عضو اما بزرگ اجباری می شود.سایر کسب و کارهایی که به عنوان ِشرکت ِ مادرکار می کنند، می توانند بر مبنای داوطلبانه صورت های مالی ِ تلفیقی شان را با سیستم IFRS ایجاد نمایند.همه کسب و کار هایی که باقی می مانند می توانند IFRS را برای صورت های مالی ِ مجزّایشان به صورت داوطلبانه به کار ببرند به شرطی که همۀ اطلاعات مورد نیاز و گزارش های شفاف را به مقامات مربوطه در خصوص کمک هایشان به بودجه دولتی ارائه دهند.
---------------------------------------------پایان--------------------------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان