مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 20 مرداد 1401 | Thursday, August 11, 2022

 

آگاهی:بهسازی های سالیانه برای استانداردهای( IFRS 2018-2020)

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 2 بهمن 1398

در ماه می سال 2019،هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB)، یک نسخه آزمایشی از اصلاحات پیشنهادی بر استانداردهای IFRS به عنوان بخشی از فرایند بهسازی سالیانه اش پیشنهاد نمود. فرایند بهسازی های سالیانه ارائه دهندۀ سازوکاری برای رسیدگی به اصلاحات جزئی بر استانداردهای IFRS ارائه می دهد.

آگاهی:بهسازی های سالیانه برای استانداردهای( IFRS 2018-2020)
آگاهی:بهسازی های سالیانه برای استانداردهای( IFRS2018-2020)
در ماه می سال 2019،هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB)، یک نسخه آزمایشی از اصلاحات پیشنهادی بر استانداردهای IFRS به عنوان بخشی از فرایند بهسازی سالیانه اش پیشنهاد نمود. فرایند بهسازی های سالیانه ارائه دهندۀ سازوکاری برای رسیدگی به اصلاحات جزئی بر استانداردهای IFRS ارائه می دهد.
خلاصه ای از تغییرات پیشنهاد شده در بهسازی های سالیانه 2018-2020  را درذیل ازنظر می گذرانید:
IFRS 1 پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی  بین المللی برای بار نخست
نسخۀ آزمایشی پیشنهاد می کند که یک شرکت فرعی، چه با ماهیت همکار و چه با ماهیت مجری پروژه مشترک، که پذیرندۀ بار نخست و پس از شرکت مادر است و انتخاب می کند که دارایی ها و بدهی هایش را با ارزش های ثبت شده مبتنی بر تاریخ گذار شرکت مادربه IFRS  ها اندازه گیری نماید، ملزم به اندازه گیری ِ تفاوت های تسعیر انباشته با استفاده ازمقدار گزارش شده توسط شرکت مادر در تاریخ گذار شرکت مادر به IFRS  ها است.
اصلاحیۀ پیشنهاد شده برای پذیرش های مرتبۀ اولِ استانداردهای IFRS که در تاریخ اجرا یا پس از آن واقع شوند قابل کاربرد خواهد بود؛ والبته تاریخ اجرا هنوز در دست بررسی است.پیشنهاد می شود که پذیرنده های مرتبۀ اول  IFRS  ها مجاز به به کارگیری ِ این اصلاحیه نباشند.به کارگیری ِ زودهنگام مجاز است.
IFRS 9،ابزارهای مالی
اصلاحیۀ پیشنهادی این مورد را شفاف سازی می کند که تنها پول های پرداختی یا دریافت شده بین قرض دهنده و قرض گیرنده،مشتمل برپول های پرداخت شده از طرف هر کدام از این دو مورد، باید در "تست %10" هنگام ارزیابی واشناسایی یا عدم وا شناسایی یک بدهی مالی که اصلاح یا تبادل شده لحاظ شوند.
اصلاحیۀ پیشنهاد شده در آینده بر موارد اصلاحی یا تبادلاتی که در تاریخ شروع اولین دورۀ گزارشگری سالیانه اولیۀ اصلاحیه ای که اول باردر آن به کار برده می شودواقع شود، به کارگیری می شود؛تاریخ اجرا هنوز تعیین نشده است.به کارگیری ِ زودهنگام مجاز است.
IFRS 16  اجاره ها
نسخۀ آزمایشی پیشنهاد می کند پرداخت ها از موجر مرتبط با بهسازی اموال تجاری از یک مثال تصویری حذف شود.اصلاحیۀ پیشنهادی الزامات ِ IFRS 16  را تغییر نمی دهد.
IAS 41، کشاورزی
IASB، پیشنهاد داده است تا الزامات برای از میان برداشتن الزامات برای حذف ِ جریان وجوه نقد برای مالیات گیری هنگام ِ اندازه گیری ِ ارزش منصفانه عملی شود و بدین ترتیب الزامات ِ IAS 41 در زمینۀ اندازه گیری ِارزش منصفانه با موارد IFRS 13،اندازه گیری ِ ارزش منصفانه همسو شوند. تکنیک ِ ارزش حاضر باید علی الخصوص مالیات  را بر مبنایی یکپارچه دربرگیرد(مثلا با ارائۀ تخفیف در جریان وجوه نقد ِ بعد از تخفیف با استفاده از نرخ تخفیف ِ پس از مالیات یا جریان وجوه نقد پیش از مالیات با استفاده از یک نرخ تخفیف پیش از مالیات).
اصلاحیۀ پیشنهاد شده برای اندازه گیری های ارزش منصفانه ای به کار خواهد رفت که در تاریخِ یا پس از تاریخ شروع دورۀ گزارشگری سالیانۀ اولیه ای که اصلاحیه برای اولین بار به کار رفته باشد؛تاریخ اجرا هنوزمشخص نیست.به کارگیری ِ پیش از موعد مجاز است.
نظرات در خصوصِ نسخۀ آزمایشی تا تاریخ 20 آگوست 2019 مورد درخواست هستند.
اطلاع رسانی ای که از نظر می گذرانید، شامل یک دیدگاه کلّی از موضوع است و دراین تاریخ، یعنی 30 ژوئن 2019،جاری می باشد.به کارگیری ِ اصولی که مدِّ نظر می باشند بستگی به فاکت های خاص و شرایط هر مورد ِ خاص دارد. لذا این مطلب منتشره، جایگزینی برای مشاورۀ حرفه ای به شمار نمی آید و ما پیشنهاد می کنیم که هر گونه تصمیم گیری در خصوص ِ به کارگیری یا هر یک از اطلاعات ارائه شده، توٲم با مشاوره با یک متخصص حرفه ای باشد که بتواند با هرگونه واریانسی که بازتاب دهندۀ شرایطِ[خاصِّ] تان است،باشد .
-------------------------------------------------پایان----------------------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان