مقالات و تازه ها صفحه اول

پنج شنبه, 14 فروردين 99 | Thursday, April 2, 2020

 

تحلیل گری داده ( نقش تحلیل گری داده های بزرگ در حسابرسی)

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 7 بهمن 98

اصطلاح داده های بزرگ و رویه های مربوط برای تجزیه و تحلیل داده ها بیشتر اوقات به ابزار تحلیل گری داده ها و یا ابزار تحلیل گری پیش بینی کننده اشاره دارد. در واقع داده های بزرگ بیشتر به عنوان مفهومی همراه با تحلیل داده ها مطرح می شود از نظر حسابرسان داده های بزرگ به جمع آوری چندین نوع داده که می تواند شامل ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی سنتی ،داده های پشتیبان ،داده های حسگر ،پست الکترونیکی ،مکالمه های تلفنی ،داده های رسانه های اجتماعی و همچنین داده های داخلی و خارجی باشد اشاره دارد.

تحلیل گری داده ( نقش تحلیل گری داده های بزرگ در حسابرسی)

تحلیل گری داده 

نقش تحلیل گری داده های بزرگ در حسابرسی

گردآوری: زهرا کثیری


اصطلاح داده های بزرگ و رویه های مربوط برای تجزیه و تحلیل داده ها بیشتر اوقات به ابزار تحلیل گری داده ها و یا ابزار تحلیل گری پیش بینی کننده اشاره دارد. در واقع داده های بزرگ بیشتر به عنوان مفهومی همراه با تحلیل داده ها مطرح می شود از نظر حسابرسان داده های بزرگ به جمع آوری چندین نوع داده که می تواند شامل ترکیبی از اطلاعات مالی و غیر مالی سنتی ،داده های پشتیبان ،داده های حسگر ،پست الکترونیکی ،مکالمه های تلفنی ،داده های رسانه های اجتماعی و همچنین داده های داخلی و خارجی باشد اشاره دارد.

اگر چه تحلیل گری داده ها برای حسابرسان و حسابداران موضوع جدید نیست،با این حال چگونگی استفاده از مقدار حجیم داده های ایجاد و ذخیره شده به وسیله سازمانها به منظور کاهش خطرها و بهبود عملکرد حسابرسی فناوری اطلاعاتی چالش جدیدی را به همراه دارد. شش نگرانی در زمینه کیفیت و دسترسی به داده ها از  سوی کارشناسان و حسابرسان شامل موارد زیر است:                                                                                                                                                                                                                   1)یکپارچگی 

2)اتکا پذیر بودن 

3)کامل بودن 

4)کنترلها 

5)امنیت 

6)ذخیره سازی و بازیابی       

حسابرسان با استفاده از ابزار تحلیل داده های بزرگ می توانند روندهایی را در حوزه هایی مانند موارد زیر تحلیل کنند:

1)تقلب های احتمالی 

2)اشتباه های معاملاتی 

3)موارد خلاف قاعده در داده 

4)اختلال در ابزار کنترلی یا ابزار کنترلی نا کارآمد 

ابزار تحلیل داده باعث شده است تا در طول فرآیند حسابرسی،بروزرسانی ها بی درنگ انجام شود و در نتیجه آن مدیران ارشد مالی در قبال صاحبکار و ریسک ،بینش بسیار قوی تر و مناسب تری به دست آورند و عملیات تجاری و رویه های کسب و کارشان شفاف تر شود. در کشورهایی که تغییر دوره ای حسابرسی الزامی است ابزار تحلیل به ویژه در حسابرسی نخستین از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به حسابرس کمک خواهد کرد تا در مرحله شناخت از فعالیت های صاحبکار سریعتر به نتیجه برسد و ابزار تحلیل داده به حسابرس کمک می کند تا حسابرسان به مقادیر عظیمی از داده دسترسی داشته باشندو آن را تحلیل و تفسیر کنند. در نتیجه حسابرسی قوی و مبتنی بر واقعیت و با کیفیت تر انجام شود.و سازمان ها باید توجه داشته باشند که به کارگیری ابزار تحلیل داده نیازمند مجموعه ای از مهارت های متفاوت در مقایسه با روشهای حسابرسی داخلی سنتی است.


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان