مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 15 تير 1401 | Wednesday, July 6, 2022

 
دسته بندی

وجوه احتیاطی عمومی(PPF) در برابر طرح پس انداز مرتبط با حق مالکیت(ٍELSS):

مترجم: ستارشکری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 16 فروردين 1399

ELSS و PPF هر دو سرمایه گذاری هایی عالی از نظر صرفه جویی در مالیات هستند. در حالی که سرمایه گذاران محافظه کار به دنبال سرمایه گذاری در PPF هستند،سرمایه گذارانی که شخصیت تهاجمی دارند، سراغ طرح پس انداز مرتبط با حق مالکیت(ELSS) می روند. شما به عنوان سرمایه گذار می توانید هر کدام را بر مبنای پس زمینۀ ریسک خود یعنی توانایی و تمایل به پذیرش ریسک،انتخاب نمایید. صندوق های ELSS صندوق های وجوه گسترش یافته هستند چرا که در سطوح بخش های مختلف و سرمایه بازار،سرمایه گذاری می کنند.شما می توانید سرمایه گذاری را به صورت بخش های کوچک یا به صورت یک طرح سرمایه گذاری سیستماتیک انجام دهید.حق مالکیت بهترین سرمایه گذاری از لحاظ عملکرد در بلند مدت است.

وجوه احتیاطی عمومی(PPF) در برابر طرح پس انداز مرتبط با حق مالکیت(ٍELSS):
وجوه احتیاطی عمومی(PPF) در برابر طرح پس انداز مرتبط با حق مالکیت(ٍELSS):آیا 5000 روپیه در سه، پنج، یا ده سال چه میزان بازگشت خواهد داشت؟
نوشتۀ:سی اِس سودیر ، بنیانگذار و رئیس اجرایی ارشد Indianmoney
21 ژانویۀ 2020
موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمۀ(با اندکی تلخیص):ستارشکری
ELSS و PPF هر دو سرمایه گذاری هایی عالی از نظر صرفه جویی در مالیات هستند. در حالی که سرمایه گذاران محافظه کار به دنبال سرمایه گذاری در PPF هستند،سرمایه گذارانی که شخصیت تهاجمی دارند، سراغ طرح پس انداز مرتبط با حق مالکیت(ELSS) می روند.
شما به عنوان سرمایه گذار می توانید هر کدام را بر مبنای پس زمینۀ ریسک خود یعنی توانایی و تمایل به پذیرش ریسک،انتخاب نمایید. صندوق های ELSS صندوق های وجوه گسترش یافته هستند چرا که در سطوح بخش های مختلف و سرمایه بازار،سرمایه گذاری می کنند.شما می توانید سرمایه گذاری را به صورت بخش های کوچک یا به صورت یک طرح سرمایه گذاری سیستماتیک انجام دهید.حق مالکیت بهترین سرمایه گذاری از لحاظ عملکرد در بلند مدت است.
ELSS در یک سرمایه گذاری ِضد تورم: تورم شاخص قیمت مصرف کنندۀ عمومی کلِّ هندوستان در نوامبر 2019 از5.54 درصد به 7.35 درصد در دسامبر جهش یافت. با چنین تورّم بالایی،این امری با اطمینان است که یک تورم 6 درصدی رو به رشد را مجسم کرد.این می تواند حتی یک سرمایه گذار ِ محافظه کار را مجبور به تخصیص ِ پول ها به سوی سیستم ELSS نماید.
بازگشت های دورقمی
طرح های ELSS به عنوان طرح هایی که بازگشت های دو رقمی دارند شناخته می شوند.PPF در حال حاضر بهره ای معادل 7.9 درصد برای فصل ژانویه تا مارس 2020 ارائه می دهد. حتی اگر PPF نرخ بهرۀ 8 درصد در سال های آتی ارائه دهد ممکن است نتواند بازگشت های ضد تورمی ارائه دهد.
ELSS دورۀ قفل سرمایۀ کوتاه مدت تری نسبت به   PPF دارد
ELSS یک دورۀ قفل شدگی سرمایۀ 3 ساله دارد در حالی که این دوره برای PPF 15 سال است. شما با طرح های ELSS، از نقدینگی بیشتری برخوردار خواهید شد که در مواقع اضطرار مالی یک امتیاز محسوب می شود.
کارامدی ِ مالیاتی
وجوه احتیاطی عمومی از امتیاز مالیاتی ِ کاملا معاف شده(EEE) برخوردار است ،جایی که مبلغ سرمایه گذاری شده  مشمول کسورات مالیاتی تحت "بخش 80 C" به میزان 1.5 "لاخ"  در سال است.بهرۀ به دست آمده و مبلغی که هنگام سررسید برداشت می شود نیزاز مالیات آزاد است.
شما متحمّلِ مالیات سود سرمایۀ 10 درصدی در سود سرمایۀ ELSS بیش از 1 لاخ در سال می شوید.آرای عمومی مبتنی بر آن است که مزایای معافیت کامل (EEE)، سیستم PPF را از لحاظ مالیاتی کارامد تر از سیستم ELSS ساخته است.
طرح های ELSS می تواند بازگشت[بازده] سرمایۀ دو رقمی به همراه بیاورد که حتی پس از سود سرمایۀ درازمدن بالاتر از باگشت[بازده] سرمایۀ PPF  باشد.این مسئله PPF  را از لحاظ مالیاتی بسیارکارامد تر از بیشتر ابزار های صرفه جویی در مالیات می سازد. شما می توانید مزایای مالیاتی را با سرمایه گذاری مجدد در سود سرمایۀ معاف از مالیات تا 1 لاخ روپیه پس از دورۀ قفل شدن در طرح  ELSS برای مطالبۀ کسورات مالیاتی تحت "بخش 80 c" به حداکثر برسانید.
ELSS نسبتا برای بلند مدت سیستم امنی است. شما می توانید مبالغی به پایینی ِ 500 روپیه در ماه از طریق طرح سرمایه گذاری سیستماتیک در یک برنامۀ ELSS به انتخاب خودتان سرمایه گذاری نمایید.
PPF در برابر ELSS: کدام یک بازده های بهتری دارند؟
PPF  در حال حاضر نرخ بهره ای معادل 7.9% ارائه می دهد. فرض کنیم سیستم PPF این نرخ بهره را برای 15 سال آتی ارائه خواهد داد.بازده ها از سوی سیستم ELSS بستگی به عملکرد بازار و انتخاب سهام از سوی مدیر صندوق دارد.
برای اندازه گیری ِ عملکردِ ELSS، ازجداولی که بازده های سرمایه را بر مبنای سرمایه گذاری 5000 روپیه ای درPPF  و ELSS در بازه های زمانی ِ 3، 5 و 10 ساله نشان می دهند  و عملکرد شاخص بازده کل Nifty 50  در بازۀ زمانی ِ مربوطه استفاده شد.
نتیجه آن که Nifty 50  به صورت مستمر بازده های بیشتری از PPF  طی بازه های زمانی 3،5 و 10 ساله ارائه داد. دلیل این امر بدان دلیل است که مدیران صندوق  طرح های  ELSS مجبور هستند که بازار را شکست دهند و بسیاری هم شکست دادند. این امر ثروت تولید می کند و سرمایه گذاران با اشتهای ریسک معتدل تا بالا، آن را انتخاب می کنند.
دولت به شکلی با ثبات نرخ های بهره را بر طرح های پس انداز کوچکی از قبیلِ PPF کاهش داده است.به موازاتِ کاهش نرخ های بهره، سرمایه گذارانِ محافظه کار به دنبال گزینه های سرمایه گذاری ِ بهتر هستند. طرح های ELSS  سرمایه گذاری ِ سنگینی در سهام های بزرگ انجام می دهند و با دورۀ سه سالۀ قفل شدگی ِ سرمایه که سرمایه گذاری بلند مدت را تحمیل می کند، آنها نسبتا امن هستند.ELSS فرصتی است برای صرفه جویی در مالیات و ایجاد ثروت.
 
----------------------------------------پایان---------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان