دسته بندی
اخبارداخلی

همایش سال 1395 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با موضوع آماده سازی برای تغییر موفق رژیم حسابداری به IFRS

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : پنج شنبه, 28 بهمن 95

موسسه حسابرسی - تصاویر همایش

همایش سال 1395 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با موضوع آماده سازی برای تغییر موفق رژیم حسابداری به IFRS
منبعموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
رویدادهاهمایشگالری تصاویر