دسته بندی
حسابداریحسابرسیعلمی

کیفیت حسابرسی و معیارهای اندازه گیری آن

تهیه کننده :محمدعلی جابری

زمان انتشار مطلب : سه شنبه, 5 شهريور 1398

از چالش های اساس در تعریف کیفیت حسابرسی تمایز بین کیفیت حسابرسی و کیفیت حسابرس است .

کیفیت حسابرسی و معیارهای اندازه گیری آن
کیفیت حسابرس:کیفیت کلی حسابرسی در همه کارهای حسابرسی
کیفیت حسابرسی:کیفیت هر کار حسابرسی به طور جداگانه
توجیه کیفیت 
رسوایی های مالی شرکت های طی دو دهه اخیر منجر به نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابرسان و کیفیت حسابرسی شده است.
دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF
منبعموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
حسابداریحسابرسیآموزش