دسته بندی
علمی

بروز رسانی وضعیت تورم شدید برای زیمباوه

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 17 آذر 98

IAS 29، گزارشگری ِ مالی برای اقتصادهای با تورم شدید برای واحد هایی که ارز زیمباوه ای(یا دلار زیمباوه) را دارند، به عنوان ِ ارز عملیاتی شان، برای دوره های منتهی به اول ژوئیه 2019، قابل کاربرد است. این استاندارد باید به نحوی به کار برده شود گویی اقتصاد همیشه دچار تورم شدید بوده است.

بروز رسانی وضعیت تورم شدید برای زیمباوه


بروز رسانی وضعیت تورم شدید برای زیمباوه
موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

ترجمه: ستار شکری
وضعیت در نگاهی کوتاه
IAS 29، گزارشگری ِ مالی برای اقتصادهای با تورم شدید برای واحد هایی که ارز زیمباوه ای(یا دلار زیمباوه) را دارند، به عنوان ِ ارز عملیاتی شان، برای دوره های منتهی به اول ژوئیه 2019، قابل کاربرد است. این استاندارد باید به نحوی به کار برده شود گویی اقتصاد همیشه دچار تورم شدید بوده است.
مشکل
در پی ِ دوره ای از تورم شدید در 10 سال قبل،دولت ِ زیمباوه، دلار ِ زیمباوه و سایر ارز های رایج ، مثل دلار آمریکا را رها کرد و "رند ِ آفریقای جنوبی" را به عنوان واحد رایج و قانونی پول معرفی کرد.
با این وجود در اکتبر سال 2018، واحد رایج پول زیمباوه دوباره معرفی شد به نحوی که سایر ارز های رایج دیگر قانونی نبودند. اکنون ارز رایج ملی، اوراق قرضه و معادل الکترونیکی شان هستند مثل دلار RTGS که به عنوان ِ دلار زیمباوه شناخته می شود.
از زمان بازگشت به ارزرایج ملی، تورم به شکلی هنگفت افزایش یافته و تورم تجمیعی از مرز %100 گذشته است.شاخص های کیفی نیز این نتیجه گیری را تایید می کنند که زیمباوه اکنون یک اقتصاد با تورم ِ عنان گسیخته برای مقاصد حسابداری و برای دوره های پس از 1 ژوئیه 2019 است.
تاثیر این مسئله چگونه و برای چه اشخاصی است؟
به کارگیری ِ IAS29
بند 4 از IAS 29 بیان می کند که ترجیح داده می شود همه موسساتی که با ارز یک اقتصاد با تورم عنان گسیخته گزارشگری می کنند استاندارد را در تاریخ واحد به کار گیرند.IAS 29 طوری به کار گرفته می شود که گویی اقتصاد همیشه افسارگسیخته بوده است.
IAS 29 صورت های مالی یک واحد را که ارزعملیاتی شان ارز یک کشور با اقتصاد عنان گسیخته است به قدرت خرید ِ جاری و در پایان ِ دوره گزارشگری مجددا ابراز شوند. بنابراین معاملات سال ِ 2019 و مانده های غیر پولی در پایان دوره باید مجددا ابراز شوند تا یک شاخص قیمت جاری را در تاریخ ترازنامه بازتاب دهند.موارد مقایسه ای نیز باید مجددا ابراز شوند تا بازتاب دهنده شاخص قیمتی باشد که در تاریخ ترازنامه جاری است. واحد ها در زیمباوه باید همچنین تاثیر تغییر در ارز عملیاتی به دلار زیمباوه در سال 2018 را در نظر بگیرند.واحد ها ملزم به ارائه یک ترازنامه اضافی در آغاز دوره پیشین نیستند.
زمان به کارگیری ِ استاندارد کی است؟
IAS29  برای واحد هایی باارز عملیاتی ِ دلار زیمباوه برای دوره های پس از 1 ژوئیه 2019 قابل کاربرد است و باید طوری به کار گرفته شود که گویی اقتصاد همیشه تورم افسار گسیخته داشته است.
---------------------------------------پایان------------------------------------------------

منبعموسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها