دسته بندی
حسابداریحسابرسیعلمی

ملاحظاتCOVID-19 در خصوص گزارشگری مالی

گردآوری:زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 28 اسفند 1398

چگونه بحران کرونا ویروس بر افشائيات تأثیرمی گذارد ارزیابی و پیش بینی اثرات فعلی و بالقوه شیوع ویروس کرونا جدید( COVID-19 )دشوار است ، اما راهها و روشهایی را که شرکت ها برای رویارویی با ابهامات و پاسخگویی به این رویداد ،برنامه ریزی می کنند ،غالباً توسط بازارهای مالی رصد می شود. رئيس کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC ( آقای جی کلیتون ،ازکارکنان بورس SEC درخواست نمود تا بر افشائيات شرکتها نظارت و در صورت نیاز ،کمکها و رهنمودهاي لازم را به آنها در این حوزه ارایه دهند.

ملاحظاتCOVID-19  در خصوص گزارشگری مالی
ملاحظاتCOVID-19  در خصوص گزارشگری مالی 
گردآوری : زهرا کثیری

چگونه بحران کرونا ویروس بر افشائيات تأثیرمی گذارد 
ارزیابی و پیش بینی اثرات فعلی و بالقوه شیوع ویروس کرونا جدید( COVID-19 )دشوار است ، اما راهها و روشهایی را  که شرکت ها برای رویارویی با ابهامات و پاسخگویی به این رویداد ،برنامه ریزی می کنند ،غالباً توسط بازارهای مالی رصد می شود. رئيس کمیسیون بورس و اوراق بهادار(SEC  آقای جی کلیتون ،ازکارکنان بورس SEC درخواست نمود تا بر افشائيات شرکتها  نظارت و در صورت نیاز ،کمکها و رهنمودهاي لازم را به آنها در این حوزه ارایه دهند. با آشکار شدن پیام های رویداد COVID-19 ،شرکتها باید افشائيات زیر را در نظر بگیرند: 
•  تأثیرات مستقیم بر نتایج عملیات شرکت و همچنین اثرات جانبی (به عنوان مثال ، تقاضا برای محصولات یا خدمات درمناطق آسیب دیده و همچنین آثار این رویداد برزنجیره های تامین،ارائه دهندگان خدمات ،شرکای تجاری و اقتصادهای جهانی ) .
•  ریسکها وابهامات مرتبط با تاثیرات احتمالی رویداد COVID-19 بر دوره های آتی ،با توجه به اینکه چگونه رویداد اخیر ممکن برقضاوتها و برآورد های ذاتی فعلی و آینده گزارشگری مالی تاثیر می گذارد (به عنوان مثال،از رده خارج شدن و منسوخ شدن موجودیها، قابلیت وصول مطالبات ،میثاق بدهی های تعهد شده و کاهش ارزش دارایی ها 
•  اثرات فعلی و آتی این رویداد بر نتایج عملیات ،نقدینگی و منابع سرمایه ای (از جمله ملاحظات مربوط به روند ها و ابهامات) 
برخی از شرکتهای عام  قبلاً افشائیات مربوط به رویداد COVID-19 را در اطلاعات منتشره عمومی خود و پرونده های بورس درج کرده اند و کمسیون بورس و اوراق بهادار نیز اعلام کرده است که از تعامل شرکتهایی که موارد مرتبط آثار رویداد COVID-19 را گزارش می کنند،استقبال می نماید. از 364 شرکتی که اطلاعات و درآمد های سه ماهه ی چهارم خود را تا فوریه سال 2020 منتشر کرده اند ، حدود 25 درصد آنها افشاء آثار مرتبط با   COVID-19را با توجه به الزامات مندرج درمقررات ) Fact Set  (ورهنمود های اصلاحی ان ، ارایه کرده اند. 

منبعمقاله همکار موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
حسابداریحسابرسیفناوری های نوین