دسته بندی
حسابداریحسابرسیعلمیاخبارداخلیحرفهبازارآموزشی

کتاب برنامه های حسابرسی (با رویکرد عملیاتی)

پدیدآورنده :بهناز طاهری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 25 مرداد 99

مهم ترین و با ارزش ترین خدمت حرفه حسابرسی ،اظهار نظر مستقل درباره مطلوبیت صورت های مالی و گزارش نتایج به افراد ذینفع می باشد.

کتاب برنامه های حسابرسی (با رویکرد عملیاتی)
کتاب برنامه های حسابرسی (با رویکرد عملیاتی)   
مؤلف: بهناز طاهری 
همکار سابق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به چاپ رسید.
منبعکتاب همکار موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
تگ ها
حسابداریحسابرسیآموزشتازه های هوشیار ممیزرویدادهاکتابتبریک