دسته بندی
حسابداریحسابرسیعلمیآموزشی

به اشتراک گذاری اطلاعات بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک و حسابرسان

تحقیقی از : شایان رفعت پی - موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : شنبه, 7 بهمن 1402

در سال اخیر، بازارهای مالی جهانی و ایران تغییرات مهمی را تجربه کرده اند، ایجاد صندوق های سرمایه گذاری و نوآوری های مالی و نهادی جدید را تسهیل کرده اند. ایجاد صندوق های سرمایه گذاری می تواند به عنوان راه حلی برا مشکلات تامین مالی مورد توجه قرارگیرند و امکان کسب سود مناسبی را از طریق بازارمالی و عوامل اقتصادی فراهم کند.

به اشتراک گذاری اطلاعات بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک و حسابرسان

منبعبه اشتراک گذاری اطلاعات بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک و حسابرسان
تگ ها
حسابداریحسابرسیتازه های هوشیار ممیزانتشارات موسسه