مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 1 خرداد 1403 | Tuesday, May 21, 2024

 

IFRS 17 - قراردادهای بیمه

مترجم : ستار شکری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 25 اسفند 1397

IFRS4 به واحد ها اجازه می داد از طیف گسترده ای از روش های حسابداری برای قراردادهای بیمه ای استفاده کند و الزامات حسابداری ملی و طیف آن الزامات را که در معرض پیشرفت های محدود و افشاهای خاص باشند را منعکس سازند.

IFRS 17 - قراردادهای بیمه

در مارس ۲۰۰۴، هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(«هیات»)، IFRS4 با نامِ قراردادهای بیمه را منتشر ساخت.IFRS 4 یک استاندارد میان دوره ای است که قرار بوده است تا زمانی که هیات پروژه اش را در زمینه قراردادهای بیمه ای کامل نماید بر جا باشد.
IFRS4 به واحد ها اجازه می داد از طیف گسترده ای از روش های حسابداری برای قراردادهای بیمه ای استفاده کند و الزامات حسابداری ملی و طیف آن الزامات را که در معرض پیشرفت های محدود و افشاهای خاص باشند را منعکس سازند.
در ماه مه ۲۰۱۷، هیاتپروژه اش را در زمینه قراردادهای بیمه با صدورِ IFRS17 قراردادهای بیمه ای تکمیل کرد. IFRS 17، جایگزینِ IFRS 4 می شود و اصولی برای شناسایی، اندازه گیری، اراﺋه و افشای قراردادهای بیمه ای در طیفِ IFRS 17 برقرار می نماید.
فایل کامل ترجمه به صورت پیوست می باشد.
دریافت فایل کامل ترجمه

منبعeifrs.ifrs.org
تگ ها
مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان