مقالات و تازه ها صفحه اول

دو شنبه, 4 مهر 1401 | Monday, September 26, 2022

 
دسته بندی

همایش سال 1395 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با موضوع آماده سازی برای تغییر موفق رژیم حسابداری به IFRS

تحریریه هوشیار ممیز

زمان انتشار مطلب : پنج شنبه, 28 بهمن 1395

موسسه حسابرسی - تصاویر همایش

همایش سال 1395 موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با موضوع آماده سازی برای تغییر موفق رژیم حسابداری به IFRS

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان