مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 | Wednesday, June 7, 2023

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری-هنری راند هاتفیلد (1866-1945)

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 9 شهريور 1398

هاتفيلـد كـار بـزرگ خـود را با نام حـسابداري مـدرن: اصـول و برخـي مــشكلات آن، منتــشر كــرد.

مشاهیر حسابداری-هنری راند هاتفیلد (1866-1945)


هنری راند هاتفیلد (Henry Rand Hatfield) یکی از پیشروان حسابداری مدرن دانشگاهی است . دوره کار دانشگاهی او طولانی و برجسته بود . وی نخستین استاد تمام وقت حسابداری در آمریکا محسوب می‌شود و در درجه نخست به‌عنوان نویسنده منتقد شهرت دارد. اثر مهم او، حسابداری مدرن: اصول و برخی از مشکلات آن، یکی از اولین تألیفات آمریکایی در ادبیات حسابداری مدرن به‌شمار می‌آید . موضوعهای محوری نوشته‌های هاتفیلد, ترازنامه و ارزیابی داراییهاست و همین مسئله باعث شده است تا کار او در دوران معاصر مورد توجه بسیار قرار گیرد . هاتفیلد همچنین یکی از پایه گذاران انجمن حسابداری آمریکا (AAA) بود اما در بسیاری مسائل با سایر اعضای کلیدی آن تضاد داشت که مهمترین آن تأکید زیادی بود که انجمن برکار تحقیقات داشت.
هنری راند هاتفیلد فرزند رابرت ام (Robert M) و الیزابت آن تفت (Elizabeth Ann Taft)،در 27 نوامبر 1866 در شهر ایلینویز (Illinois) شیکاگو به دنیا آمد. وی مدرک لیسانس خود را در  از دانشگاه نورت وسترن (North Western) و درجه دکتری را در 1897 از دانشگاه شیکاگو در رشته اقتصادسیاسی و علوم سیاسی دریافت کرد. وی همچنین در 1937 درجه دکتری افتخاری حقوق از دانشگاه نورت وسترن و سپس در 1940 از دانشگاه کالیفرنیا دریافت کرد.
هاتفيلـــد يكـــي از اعـــضاي مؤســـس انجمـــن حـــسابداري آمريكـــا بـــود كـــه در ســالهاي اوليــه شــروع بــه كــار, انجمــن آمريكــــايي مربيــــان دانــــشگاهي حـــسابداري (AAUIA (نـــام داشـــت. وي در نشــست ســازماني گــروه كــه در 28 دســامبر 1916 در اوهـايو (Ohio (برگـزار شـد شـركت داشـت و عـضو كميتـهاي بـود كـه پيـشنويس اساســنامة انجمــن را تهيــه كــرد. وي در ســال اول، بــه عنــوان نايــب رئــيس و در 1919 بــه عنوان رئيس انجمن انتخاب شد. چهـارده سـال بعـد وي بـه عنـوان يكـي از نماينــدگان انجمــن در چهــارمين كنگــرة بــين المللــي حــسابداري كــه در لنــدن برگــزار شـــد، انتخـــاب شـــد. شـــايد بتـــوان گفـــت مهمتــرين خــدمت هاتفيلــد بــه انجمــن، سخنراني وي تحـت عنـوان دفـاعي تـاريخي بـود كـه در گردهمـايي سـالانه 2 از دفترداري 1923 ارائــه كــرد. طبــق اظهــار زف (Zeff( دفــاع انتقــادي و در عــين حــال طنزآميــز هاتفيلـــد از نقــش حــسابداري در جامعــه باعـث انگيـزش اعـضاي انجمـن شـد. دفـاعي تـــاريخي از دفتـــرداري، كــه در شــمارة آوريـــل 1924 ژورنـــال آو اكانتنـــسي شــــد چــــاپ) Journal of Accountancy) مشهورترين كـار هاتفيلـد محـسوب مـيشـود و ارائــــه آن در گردهمــــايي 1923 باعــــث دلگرمــي و افــزايش اعتمــاد بــه انجمــن تــازه تأسيس حسابداري آمريكا (AAA (گرديد.
در 1909 هاتفيلـد كـار بـزرگ خـود را با نام حـسابداري مـدرن: اصـول و برخـي مــشكلات آن، منتــشر كــرد. وي در ايــن كتاب بـه گـردآوري و تحليـل روشـهاي جـاري حسابداري پرداختـه بـود. چـاپ ايـن كتـاب در 4 كنـار چـاپ مونتگـومري كتـاب ديكـسي 5) 1905 ،(فلــسفة حــسابهاي اســپراگ (1920 كــه قــبلاً در 1908 نيــز بــه چــاپ رسيده بـود) و حـسابهاي كـول؛ سـاختار و (1908 (يكـــي از اولـــين 6 تفـــسير آنهـــا كمكهــاي آمريكــا بــه ادبيــات حــسابداري بــه شـمار مـيآيـد. كتـاب هاتفيلـد در دو مجلـة مطـــرح آن زمـــان نقـــد و بررســـي شـــد. در شــمارة ســپتامبر 1910 ژورنــال آو اكانتنــسي، والتــون (Walton (راجــع بــه نكــات برجــستة كتاب مطـالبي نوشـت و بيـان داشـت كـه ايـن كتــاب را بــه كليــة دانــشجويان حــسابداري پيشرفتة خود در نـورت وسـترن توصـيه كـرده است. كول (Cole (نيـز كـه فـرد منتقـدي بـود در ژورنـــال آو پليتيكـــال اكونـــومي هاتفيلــد) Journal of Political Economy) را بـه خـاطر قـوة تميـز در قـضاوتها و جامعيـت كتـــاب مـــورد تحـــسين قـــرار داد. كتـــاب حسابداري مدرن مـورد علاقـة همگـان قـرار گرفـت, بـه طـوري كـه قبـل از آنكـه نويـسنده فرصــتي بــراي تجديــدنظر و اصــلاح آن پيــدا كند بـه دفعـات بـه چـاپ رسـيد. هجـده سـال بعــد در 1927 ،هاتفيلــد كتــاب خــود را بــا تغيير نـام بـه حـسابداري: اصـول و برخـي مــشكلات آن، اصـلاح و تجديـد چـاپ كـرد

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان