مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 | Wednesday, June 7, 2023

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری_چارلز ازرا اسپراگ (1842-1912)

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 1 مهر 1398

اســـپراگ را مـــيتـــوان حســـابدار، بانكـــدار، اســـتاد و نويســـنده دانســـت كـــه به ميـزان زيـادي در توسـعه و پيشـرفت اوليـه حرفــه حســابداري در ايــالات متحــد تــأثير گذاشت.

مشاهیر حسابداری_چارلز ازرا اسپراگ (1842-1912)
اســـــپراگ در1904 – 5 بــه عنــوان رئــيس بخــش بانــك پــس انــداز انجمــن بانكــداران آمريكــا فعاليــت داشــت و نقـش بـارز و برجسـته اي در تهيـة پيشـنويس اولـين قـانون حســابداران رســمي CPAs در نيويــورك 1896 ايفــا كــرد. همچنــين اســپراگ هيئــت بررســي كننــده صــلاحيت حســابداران رســمي نيويــورك را برپــا كــرد و به عنوان يك عضـو از سـه عضـو اولـين هيئـت بررسـي كننـدة صـلاحيت جامعـه حسـابداران رســمي نيويــورك فعاليــت داشــت ويكــي از اولــين حســابداران رســمي نيويــورك بودكــه در ســــال 1869 بــــه عضــــويت جامعــــة حســـابداران رســـمي نيويـــورك درآمـــد. او همچنـــين عضـــو هيئـــت مـــديرة جامعـــه حسـابداران رسـمي نيويـورك بـود. اسـپراگ همچنــين بــا انجمــن بانكــداران آمريكــا و انجمــن حســابداران رســمي آمريكــا AICPA نيــز همكــاري و وابســتگي داشــت.
اســـپراگ را مـــيتـــوان حســـابدار، بانكـــدار، اســـتاد و نويســـنده دانســـت كـــه به ميـزان زيـادي در توسـعه و پيشـرفت اوليـه حرفــه حســابداري در ايــالات متحــد تــأثير گذاشت. او مـردي چنـد بعـدي بـا گرايشـها و اســتعدادهاي متنــوع بــود. بــه فرهنگهــا و زبانهــا علاقــه وافــري داشــت. ايــن تمــايلات بركـــار حســـابداري او تـــأثير گذاشـــت و در واقــع ورود او بــه حرفــه حســابداري محصــول علاقـه او بـه زبانهـاي خـارجي بـود، چـرا كـه عامــل مهــم اســتخدام او در 1870 در بانــك، آشـــنايي او بـــا زبانهـــاي خـــارجي بـــود. 
اســپراگ بــه منظــور كســب اطلاعــات بيشــتر دربــاره زبانهــاي خــارجي ســفرهاي متعــددي بــه اروپــا كــرد و در ايــن ســفرها راجع بـه عمليـات حسـابداري سـاير كشـورها مطـالبي فـرا گرفـت و بـويژه شـيفتة سيسـتم انگليســـي شـــد. ســـفرهاي متعـــدد او بـــه آلمــــان در همــين دوران او را بــا روشــهاي حسـابداري آلمـاني آشـنا سـاخت كـه بعـدها بر نوشته هاي او تأثير زيادي گذاشت.
. اگرچــه اســپراگ تــأثير چشــمگيري بـــرروي صـــنعت بانكـــداري داشـــت ولـــي بيشترين تـأثير او بـر حرفـه حسـابداري بـود . مهمتــرين كتــاب او تحــت عنــوان فلســفه حسابها بـر حرفـه حسـابداري تـأثير عميقـي گذاشــت. ايــن كتــاب پرفــروش در كمتــر از 15 سال پـنج بـار تجديـد چـاپ شـد. قبـل از ايـــن كتـــاب اكثـــر كتابهـــاي دفتـــرداري بـــــه توصـــــيف روشـــــهاي حســـــابداري مــيپرداختنــد و خواننــده را درگيــر مثالهــا و تمرينهــــاي دفتــــرداري مــــيكردنــــد، در حاليكه اسپراگ در ايـن كتـاب تـلاش كـرد بـــه جـــاي توصـــيف چگـــونگي مســـائل حســـابداري بـــه تشـــريح چرايـــي مســـائل بپـردازد. ايـن انحرافـي صـريح و نقطـه عطفـي در تغيير رويه از رويكـرد سـنتي انگليسـي يـا آمريكايي به رويكرد آلماني بود.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان