مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 | Wednesday, June 7, 2023

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری _ جوزف ادموند استرت (1870-1934)

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : یک شنبه, 14 مهر 1398

جوزف ادموند استرت فرزند ازکیل (Ezekiel) و مارتا جین مک‌کوردی (Marta Jane McCurdy) درهفدهم ژوئن 1870 در بروک‌وی (Brockway) پنسیلوانیا به دنیا آمد. همانند بسیاری از پیشکسوتان حرفه حسابداری پدر او نیز کشیش بود. در سال 1887 در بیچتری (Beechtree) پنسیلوانیا به استخدام شرکت زغال‌سنگ درآمد و چهارسال بعد در 1891 و در سن 21 سالگی در فیلا‌دلفیا دستیار جان دبلیو فرانسیس (John W. Francis) و حسابدار عمومی شد. ...

مشاهیر حسابداری _ جوزف ادموند استرت (1870-1934)

جوزف ادموند استرت (JosephEdmund Sterrett) اولین شریک آمریکایی مؤسسه حسابرسی پرایس واتر هاوس (PriceWaterhouse)،در زمانی‌که حرفه حسابداری دوران تکوینی خود را می‌گذراند، بینش و چشم‌اندازی اجتماعی برای حرفه به ارمغان آورد. رهبری نوآورانه او در حوزه آموزش و اخلاقیات  نقش محوری در شناساندن حرفه حسابداری در آن زمان داشت. قابلیت سازماندهی او، همراه با تواناییش در گرد آوردن افراد لایق و مستعد در کارهای گروهی،از او رهبری به‌تمام معنی ساخت. این قابلیت او را همکارانش به خوبی شناختند، به‌طوری که از1904 تا 1906 او را به‌عنوان رئیس، در انجمن حسابداران رسمی پنسیلوانیا (Pensylvania) و از 1908 تا 1910 در انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) برگزیدند. او همچنین ریاست بسیاری از کمیته‌های  مهم انجمن حسابداران رسمی آمریکارا به‌عهده داشت. حجم زیاد فعالیت‌های استرت موجب شد که از او به‌عنوان فردی دارای بیشترین مشارکت در حرفه و عنصری تأثیر‌گذار در سال‌های تکوینی حرفه، یاد شود.

جوزف ادموند استرت فرزند ازکیل (Ezekiel) و مارتا جین مک‌کوردی (MartaJane McCurdy) درهفدهم ژوئن 1870 در بروک‌وی (Brockway)پنسیلوانیابه دنیا آمد. همانند بسیاری از پیشکسوتان حرفه حسابداری پدر او نیز کشیش بود. درسال 1887 در بیچتری (Beechtree) پنسیلوانیابه استخدام شرکت زغال‌سنگ درآمد و چهارسال بعد در 1891 و در سن 21 سالگی در فیلا‌دلفیادستیار جان دبلیو فرانسیس (John W.Francis) وحسابدار عمومی شد. ...

                                                                                                                                                                     

در ســــال 1899 اســــترت بــــه عـــضويت انجمـــن حـــسابداران رســـمي پنـــسيلوانيا درآمـــد. وي در ســـازمانهاي حرفـــهاي بـــسياري فعاليـــت داشـــت، از جملــــــــه رياســــــــت (1908 -10)وخزانــــــه داري (1919 -22 )انجمــــــن حـــسابداران رســـمي آمريكـــا، عـــضويت و( 32 -1927 و 18 -1916) شــــــــــورا كميتــه اجرايــي آن بــه مــدت 10 ســال،عـــضويت در بـــسياري از كميتـــه هـــاي تخصــصي انجمــن حــسابداران رســمي آمريكــا، از جملــه، كميتــه تخصــصي 2روشــهاي حــسابداري و 31 -1930) رياســت كميتــه انتــشارات (1916 -24، بـه طـوري كـه اقـدامات و تلاشـهاي او در ايـــن حـــوزه بـــر تفـــوق ژورنـــال آو Journal of اكانتنـــــــــسي Accountancy افـــــزود. در تـــــصويب قـانون 1897پنـسيلوانيا مبنـي بـر تحـت نظــارت درآمــدن حرفــه حــسابداري در آن ايالــت نقــش ابــزاري ايفــا كــرد و تــا ســـــالهاي بـــــسيار عـــــضو هيئـــــت بررســـي كننـــده صـــلاحيت حـــسابداران رسـمي آن ايالـت بـود. اسـترت همچنـين مدافع اصـلي تاسـيس انجمـن حـسابداران رســمي پنــسيلوانيا در 1897 بــود و در ســـالهاي1897 تـــا 1901 بـــه عنـــوان منـــشي و در ســـالهاي 1904 تـــا 1906 به عنوان عـضو كميتـه اجرايـي و سـرانجام رياســت ايــن انجمــن فعاليــت داشــت. او همچنين بـه عنـوان رئـيس اولـين كنگـره بــين المللــي حــسابداران كــه در ســال 1904 برگزار شد، برگزيده شد. توانــايي اســترت در گــردهم آوردن گروهي از افـراد، بـا مهـارت سـازماندهي و اســتعدادمنحــصر بــه فــردش در رهبــري افــراد اثبــات مــيشــد و همــين پــشتكار بــي وقفــهاو در 1987 باعــث شــكل گيري انجمــن حــسابداران رســمي پنــسيلوانيا گـشت. درمقـام رياسـت كميتـه آمـوزش ايـــن انجمـــن بـــود كـــه مـــوثرترين ومانــدگارترين تــأثير خــود را بــر حرفــه گذاشـــت. در ميـــان كارهـــاي مهـــم او، بيــنش و بــصيرتش در ارائــه يــك برنامــه كلــــي آموزشــــي، او رااز بــــسياري از همكارانش متمايز ساخت.اسـترت بـه نيروهـاي جـوان توصـيه ميكرد كـه عميـق فكركننـد و پايـه هـاي علمي خـود را تحكـيم بخـشند. او معتقـد بـود دانـش فنـي بـه همـراه تجربـه عملـي بهتـــرين تـــاثير رادر روابـــط اســـتاد و دانشجو خواهد داشت. اســــترت همچنــــين در حــــوزه اخلاقيـات، رهبـري بـا نفـوذ و هميـشگي بـود. بـه شـدت درمقابـل تمـامي قـوانيني كه بـه نـوعي، مفـاهيم پايـه و اساسـي، از را كمرنـگ مـيكردنـد، 3 جمله اسـتقلال مقاومــت مــيكــرد. صورتجلــسه هــاي انجمــن حــسابداران رســمي امريكــا ايــن مطلــب را تاييــد مــيكنــد. اســترت درســـخنراني معـــروف خـــود بـــا عنـــوان 4 همــايش اخلاقيــات حرفــهاي كــه در ســـالانه انجمـــن حـــسابداران رســـمي آمريكــا در1907 ايــراد شــد، بــه وضــوح عقيده خود را چنين بيـان مـيكنـد: ”اگـر مفـــاهيم مجـــرد و انتزاعـــيِ صـــداقت، درســــتي و احتــــرام در حــــسابداران نهادينـه شـود، مـيتوانـد بهتـرين ضـامن اجرايـي رعايـت اصـول اخلاقـي در حرفـه باشد.“


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان