مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 | Wednesday, June 7, 2023

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری -توماس هنری ساندرز 1885-1953

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : چهار شنبه, 24 مهر 1398

توماس هنری ساندرز (Thomas Henry Sanders) مربی و محقق و یکی از پیشکسوتان حسابداری آمریکا در قرن بیستم است. ساندرز در هفتم آوریل 1887 در شهر استافورد شایر (Staffordshire) انگلستان به دنیا آمد. پدرش توماس و مادرش کاترین ناک (Catherine Nock) نام داشتند. ساندرز در سال 1905 مدرک لیسانس خود را از دانشگاه بیرمنگهام (Birmingham) انگلستان دریافت کرد و در سال 1914 ، از همان دانشگاه فوق لیسانس گرفت. در سال 1921 موفق به دریافت درجه دکتری از دانشگاه هاروارد شد. در 1905، پس از گذراندن دوره لیسانس به همکاری با شرکت راج ویت ورت (Whitworth Rodge) پرداخت.

مشاهیر حسابداری -توماس هنری ساندرز 1885-1953

توماس هنری ساندرز 1885-1953

پیشرو  متحدالشکل سازی حسابداری در صنعت

 

توماس هنری ساندرز (ThomasHenry Sanders) مربیو محقق و یکی از پیشکسوتان حسابداری آمریکا در قرن بیستم استساندرز در هفتم آوریل 1887 در شهر استافورد شایر (Staffordshire)انگلستان به دنیا آمد. پدرش توماس و مادرش کاترین ناک (CatherineNock) نامداشتند. ساندرز در سال 1905 مدرک لیسانس خود را از دانشگاه بیرمنگهام (Birmingham)انگلستاندریافت کرد و در سال 1914 ، از همان دانشگاه فوق لیسانس گرفت. در سال 1921 موفق به دریافت درجه دکتری از دانشگاه هاروارد شد. در 1905، پس از گذراندن دوره لیسانس به همکاری با شرکت راج ویت ورت (WhitworthRodge) پرداخت.این همکاری تا سال 1910 ادامه داشت. سپس از سال 1911 تا 1917 در مدرسه عالی تجارت در یاماگاشی (Yamaguichi)ژاپن به تدریس تجارت پرداخت. پس از این دوره 6 ساله به ایالات متحده رفت و به عنوان استادیار در دانشگاه مینه سوتا (Minnesota) مشغول کارشد. در سال 1921 از دانشگاه هاروارد دکتری خود را گرفت وپس از سه سال استادیاری در همان دانشگاه، در 1924 دانشیار شد و سپس در 1927 به درجهاستادی ارتقا یافت و تا زمان بازنشستگی در 1952، به عنوان استاد در هاروارد تدریسمی کرد. ...

 

در ســال 1934 بــه عنــوان مــدير تحقيــق كميتــه گــزارش آمــاري و متحدالشــكل ســازي حســابداري درصــنعت، بــه منظــور گــزارش بــه شــوراي برنامــه ريــزي و مشــاوره تجــاري واحــد تجـارت آمريكـا فعاليـت مـيكـرد. موفقيـت شـورا در شـفافتر كـردن ماهيـت گزارشـهاي ارائـه شـده توسط شركتها بـه سـهامداران مـديون نقـش مهـم او بـــود. ويدر گـــزارش خـــود تحـــت عنـــوان گــزارش بــه ســهامداران كــه در شــماره ســـــــــــپتامبر1934 اكانتينـــــــــــگ ريويـوReview Accounting ) (نيـز بـه چـاپ بـودن عمليـات اساسـي 4رسيد بر لزوم همشـكل گزارشگري و حسابداري تاكيـد كـرد، چـرا كـه در همــان زمــان دريافتــه بــود تفاوتهــاي مهمــي در ماهيـــت و حـــوزه عمـــل شـــركتها درصـــنايع مختلـف بـا گروههـاي تجـاري مختلـف در داخـل يك صـنعت وجـود دارد. اوهمچنـين معتقـد بـود اگــر چــه از جنبــه هــاي مختلــف، صــورت ســود وزيـــان اهميـــت پايـــه اي و اساســـي دارد ولـــي گزارشــگري ســود، اغلــب نســبت بــه گزارشــگري وضــعيت مــالي (ترازنامــه)، از مطلوبيــت كمتــري برخوردار است.

خــدمات ديگــر ســاندرزبــه حرفــه، در حـــوزه حســـابداري صـــنعتي، تـــاليف كتـــاب حسـابداري صـنعتي بـراي كنتـرل، در سـال 1934 بودمشــاركت ســاندرز در توســعه اصــول حســابداري از طريــق تأليفــات بســيار او در ايــن حــوزه اثبــات مــيگــردد، از جملــه: مشــكلات حســــابداري صــــنايع درســــال 1923، دفتـرداري و دانـش تجـاري كـه دو بخـش آن را جــي اچ جكســون (Jackson. H. J (و اي اچ اســــــــــپرول (Sproul.H.A (در 1926 تـــاليف كـــرده انـــد،كتـــاب درســـي اصـــول حســابداري كــه بــه همــراه هاتفيلــد و ان ال تــاليف1951 درN. L. Burton)) بــارتونكـرد، گزارشـهاي ســالانه شــركتها (1949 (و اثرات ماليـات بـر مـديران اجرايـي(1951.( وي، بعــلاوه مقـــالات بســياري در مجلـــه هـــاي دانشــگاهي بــويژه در اكانتينــگ ريويــو بــه چــاپرسـاند. همچنـين مقالـهاي بـا عنـوان ســربار در اقتصـــاد وحســـابداري درآوريـــل 1926 ،در بولتن انجمن ملـي حسـابداران صـنعتي بـه چـاپ رساند. درســـــال 1954بـــــراي قـــــدرداني ازفعاليتهـــاي دانشـــگاهي و خـــدمات عمـــومي او بـه عضـويت در تــالار مشـاهيرحســابداري در دانشگاه اوهايو در كلمبيا برگزيده شد. از خــــــدمات عمــــــومي او مشــــــاورت كميســـيون بـــورس اوراق بهـــادار در ســـالهاي 1934 و1935 ،رياســت بخــش تحليــل بهــاي تمام شـده، بخـش خريـد، اداره مـديريت توليـدو عضويت در هيئـت تعـديل قيمتهـاي واحـد جنـگ را ميتوان نام برد. تومــاس هنــري ســاندرز در 25 مــارس 1914 بــا گرتـــرود اســـكوييز (-Gertrude Schuiz (ازدواج كـــرد و صـــاحب پـــنج فرزنـــد شــد. وي در 5 ژوئــن 1953 در ســن 68 ســالگي درگذشت.


مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان