مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 17 خرداد 1402 | Wednesday, June 7, 2023

 
دسته بندی

مشاهیر حسابداری _آنانیاس چارلز لیتلتون (1986-1974)

تهیه کننده :زهراکثیری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 6 آبان 1398

صاحبنظر در تئوری حسابداری مدرن ای سی لیتلتون (Ananias Charles Littleton) پسر رابرت (Robert) و ماری شولتی (Mary Sholty) در چهارم دسامبر 1986 در شهر بلومینگتون (Blomington) ایلینویز (Illinois) به دنیا آمد. در سال 1905 از دبیرستان بلومینگتون فارغ التحصیل شد و در سال 1907 در دانشگاه ایلینویز ثبت نام کرد.

مشاهیر حسابداری _آنانیاس چارلز لیتلتون (1986-1974)
آنانیاس چارلز لیتلتون (1986-1974

صاحبنظردر تئوری حسابداری مدرن

ای سیلیتلتون (Ananias Charles Littleton) پسر رابرت (Robert) و ماری شولتی (MarySholty) درچهارم دسامبر 1986 در شهر بلومینگتون (Blomington)‌ ایلینویز (Illinois)بهدنیا آمد. در سال 1905 از دبیرستان بلومینگتون فارغ التحصیل شد و در سال 1907 در دانشگاه ایلینویز ثبت نام کرد.

لیتلتون قبل از ورود به عرصه آموزش حسابداری تلگرافچی جوانی در راه آهن شیکاگو اند آلتون (‌Alton& Chicago) بود که با ورود به این عرصه، به صورت یکی از اولین افراد مؤثر در توسعه حسابداری در ایالات متحده و جهان درآمد . او در سال 1912 زمانی که هنوز رشته حسابداری در دانشگاه وجود نداشت با درجه فوق لیسانس در رشته مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری از دانشگاه ایلینویز فارغ التحصیل شد.

وی پس از مدت کوتاهی که به عنوان حسابرس با مؤسسه دیلویت پلندر گریفیتس اند کو (‌Deloitte,Plender, Griffiths and Co) در شیکاگو همکاری کرد در سال 1915 به دانشگاه ایلینویزبازگشت و به تدریس حسابداری پرداخت. از 1920 تا 1924 به عنوان استادیار، از 1925به مدت 5 سال به عنوان دانشیار و از 1931 تا زمان بازنشستگی به عنوان استاد در دانشگاه ایلینویزفعالیت داشت . لیتلتون در سال 1919 به عضویت حسابداران رسمی ایلینویز درآمد. ..

اســتاد ليتلتــون بــه تنهــايي و يــا بــه اشــتراك 6 كتــاب درتئــوري حــسابداري نوشته اسـت كـه مـدتها در جامعـه حرفـه اي مطرح بوده انـد. بـه عنـوان مثـال كتـاب سـير تحــول حــسابداري تــا ســال 1900 درســال 1966 مجــدداً منتــشر شــد. كــار مــشترك وي بــاپــاتن (Paton.A (اســتاددانــشگاه ميـــشيگان بـــه نـــام مقدمـــهاي بـــر 3 اســتانداردهايحــسابداري شــركتها كــه در ســال 1940 منتــشر شــد، هنــوز كتـابي پرفـروش اسـت و شـايد بتـوان گفـت از كارهــاي اوليــه در شناســاندن تئــوري حسابداري مـدرن محـسوب مـيشـود كـه در ربـــع قـــرن پـــس از 1940 ،تـــا 2000 نـــسخه در ســـال فروختـــه شـــده اســـت. همچنــين رســاله او در 1953تحــت عنــوان رســاله شــمارة 5 :ســاختارتئــوري 4 حـــسابداري، كـــه توســـط انجمـــن حـسابداران امريكـا منتـشر شـد بـا اسـتقبال وســيعي روبــه رو گــشت. وي بــيش از 100 مقالــه در موضــوعات حــسابداري و مجــلات تجاري تأليف كرده است.

ليتلتـــون در ســـازمانهاي حرفـــه اي زيادي فعاليت داشـت بخـصوص درانجمـن حـسابداري آمريكـا (AAA (كـه در 1936معــاون و در ســالهاي 1940 تــا 42 مــدير تحقيــق و در 1943 رئــيس آن بــود.بــين ســـــالهاي 1943 تـــــا 1947 ســـــردبير اكانتينــگ ريويــو و از ســال1940 الــي 1947 عـضو كميتـه اجرايـي بـود. همچنـين در انجمـن حـسابداران رسـمي آمريكـا (AICPA(بــه عنــوان عــضو كميتــه روشــهاي حـــــسابداري (1939–1941،(كميتــــــه انتخـــاب اعـــضا (1943-1947 (و كميتـــه تاريخچـــــه حـــــسابداري (1946-1947 ( فعاليـــت داشـــت. او رئـــيس ملـــي بتـــا آلفاپــسي(Psi Alpha Beta (در ســالهاي 1927تــا 1929 بــود؛ مؤســسه اي كــه او بــه همــراه پروفــسوراســكويل در دانــشگاه ايلينــويز در ســال 1919 تأســيس كردنــد. وي همچنين در بتـا، گامـا سـيگما Beta ( (Sigma Gamma عضويت داشت.

ليتلتــون در مقدمـه كتـاب سـاختار تئــوري بيــان مــيكنــد: ”پــساز ســالها تــدريس، كــه بيــشترين ســر و كــارم بــا دانــشجويان بعــد از دورةكارشناســي بــود، بر آن شدم تا بـه كـار توصـيف جنبـه هـاي بنيــادين حــسابداري بنــشينم و در ايــن كــار از جنبــه هــاي فنــي محــض چــشم بپوشــم ... اميــد اســت كــه تــكنگاشــت حاضـــر رســـانندة ايـــن باشـــد كـــه در حــسابداري آنقــدر از مايــة خــرد و آنقــدر منطــق اســتوار هــست كــه بــودنش را توجيـه كنـد و ديـده خواهـد شـد كــه آن سـاختار درونـي معقوليـت [كـه حـسابداري است] نـه بـه دسـت تنـي چنـد بـه صـورت اصول فلـسفيِ اسـتخراج شـده از حقيقتـي برتــر وانكارناپــذير (كــه ايــن برداشــت متـداول از اسـتخراج تئـوري اسـت)، بلكـه بـه طريـق آزمـون و خطـا در عرصـه عمـل در گــــذارنــــسلها كــــاربرد و اشــــتغال حرفهاي، صورت بسته است“.

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان