مقالات و تازه ها صفحه اول

سه شنبه, 4 مهر 1402 | Tuesday, September 26, 2023

 

صدور اصلاحیه پیشنهادی برای IFRS 17 توسط IASB

مترجم:ستار شکری

زمان انتشار مطلب : دو شنبه, 4 آذر 1398

هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی(IASB)، در تاریخ 26 ژوئن 2019، یک نسخه آزمایشی مشتمل براصلاحیه های پیشنهادی برای IFRS 17، به منظور پاسخگویی به دغدغه ها و چالش های اجرایی ِ ذینفعان ارائه داد. 12 اصلاحیه برای 8 حوزه استانداردها پیشنهاد شدند نسخه آزمایشی همچنین شامل چندین اصلاحیه فرعی برای شفاف سازی ِ کلمه بندی یا تصحیح ِ پیامدها یا نظارت های ناخواسته می شود. دوره نظرخواهی 90 روزه به این نسخه آزمایشی در روز 25 سپتامبر 2019 پایان می یابد.

صدور اصلاحیه پیشنهادی برای IFRS 17  توسط IASB
هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی(IASB یا "هیئت")، در تاریخ 26 ژوئن 2019،نسخه آزمایشی خود را بر اصلاحیه های پیشنهادی برای IFRS 17، با عنوان ِ قراردادهای بیمه ارائه داد.هیئت، طی ِ ماه های گذشته 25 دغدغه اصلی و چالش اجرایی ِ ذینفعان را بررسی نموده، واین مسئله را که آیا باید تغییراتی برای IFRS 17 پیشنهاد شود یا خیر، مورد ارزیابی قرار داد.
IASB، تنها تغییراتی را انتخاب کرد که بنا بر برآورد ِ خود، نه موجب ِ از دست دادن ِ عمده اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران می شود، نه به شکل غیر مقتضی فرایندهای اجرایی ِ پیش رو را مختل می کند و نه ریسک تعویق غیر ضروری در تاریخ اجرای  IFRS 17  به وجود می آورد.
در نتیجه این تفکرات، هیئت 12 اصلاح هدف را برای IFRS 17  و در 8 حوزه ای که این معیارها را برآورده می کنند پیشنهاد می نماید و این سئوال را پیش روی ذینفعان می نهد که آیا با اصلاحیه های پیشنهاد شده موافق است یا خیر.8 حوزه IFRS  که مشمول تغییرات پیشنهادی هستند عبارتند از:
1-به تعویق انداختن ِ تاریخ اجرای  IFRS 17 و  IFRS 9  برای بیمه گران به میزان یک سال.
2-مواردی ِ حذفی ِاضافی از محدوده.
3- بازیابی ِجریانات وجوه نقد اکتساب بیمه که از تجدید قرارداد های بیمه مورد انتظار است.
4- حاشیه خدمات قراردادی(CSM) مرتبط با فعالیت های سرمایه گذاری.
5- قابلیت کاربرد ِ گزینه تعدیل ِ ریسک برای قراردادهایی که ویژگی های مشارکتیِ مستقیم دارند.
6-قراردادهای بیمه اتکایی ِ منعقد شده-بازیابی ِ ضررهای مورد انتظار از محل قراردادهای مربوطه.
7-ارائه تسهیل شده قراردادهای بیمه در صورت وضعیت مالی.
8-اصلاحات و رهایی از گذار.

دریافت متن کامل مقاله در قالب PDF

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان