مقالات و تازه ها صفحه اول

چهار شنبه, 15 تير 1401 | Wednesday, July 6, 2022

 

رژیم گزارشگری سخت گیرانه تر به زودی برای حسابرسان فرا می رسد

مترجم: ستارشکری

زمان انتشار مطلب : شنبه, 23 فروردين 1399

انتظار می رود،وزارت امور شرکتها(MCA)،گام های بزرگی در جهت تغییر شکل گزارش حسابرسی ِ همراه ترازنامه های شرکت است بردارد و بارمسئولیت بیشتری بر حسابرسان قانونی برای برآورده ساختن مسئولیت های حرفه ای شان بگذارد.این جنبش در ماه فوریه مورد انتظار است.

رژیم گزارشگری سخت گیرانه تر به زودی برای حسابرسان فرا می رسد
رژیم گزارشگری سخت گیرانه تر به زودی برای حسابرسان فرا می رسد
نوشتۀ:کِ آر سریواتس ،دهلی نو
27 ژانویۀ 2020
موسسۀ حسابرسی هوشیار ممیز
ترجمۀ:ستارشکری
جنبش برای هشدار به قانونگذاران برای فجایع شرکتیِ در راه
انتظار می رود،وزارت امور شرکتها(MCA)،گام های بزرگی در جهت تغییر شکل گزارش حسابرسی ِ همراه ترازنامه های شرکت است بردارد و بارمسئولیت بیشتری بر حسابرسان قانونی برای برآورده ساختن مسئولیت های حرفه ای شان بگذارد.این جنبش در ماه فوریه مورد انتظار است.
جدا ازاعمال تغییرات بر نظام گزارشگری حسابرسان شرکت ها(CARO)،به نظر می رسد همچنین دولت تغییراتی در گزارشگری حسابرسی منشی مدار که تحت قانون شرکتی اجباری می شود،انجام دهد.
کل این پروژه در نظر دارد هشدارهای بهنگام به سیاست گذاران و قانونگذاران در خصوصِ فجایع در راه برای شرکت ها ارائه دهد.
نشانه ها حاکی از آن است که MCA ممکن است حتی از حسابرسان قانونی بخواهند به شکل دیجیتال CARO را بایگانی کنند و برای گزارش حسابرس برای تشکیل گزارش سالیانه صبر نکنند.
هدف از این پروژه، محدود کردن کار حسابرسان و اجبار مدیریت به پیروی از افشای جامع تر در خصوص وضعیت امورشان است.
پیشنویس پیشنهادات
در حال حاضر، یک گروه منتصب از سوی MCA، که موظف به  بررسی CARO کنونی و ارائه پیشنهاد شده بود،پیش نویس پیشنهادات را به وزارت امور شرکتی ارائه داده است.منابع مطلع اظهار داشته اند که به نظر می رسد مقام گزارشگری  مالی ملی(NFRA)-قانونگذار حرفۀ حسابرسی-تا پایان این ماه در خصوص تغییرات مورد نیاز بر CARO موجود اظهار نظر کامل کند.
این منابع اضافه کردند که وقتی NFRA دیدگاه هایش را جمع بندی و به MCA ارائه کند،CARO جدید باید علی القاعده در فوریه مورد اطلاع قرار گیرد.
حرفۀ حسابرسی که یک سال چالش برانگیزِ استثنایی را درسال 2019 از سر گذراند بدین امید است که برخلاف سال 2016 یعنی زمانی که CARO برای آخرین بار بازنگری شده بود،دولت به آن زمان کافی برای پیروی از نورم های جدید بدهد.
در سال 2019 ،انجمن حسابرسی شاهد انتقاد شدید به خاطر نقشش در از بین رفتن IL&FS، سقوط ِ Dewan Housing&Finance Ltd, و بحران در بانک  PMC بود.اختلاف نظر های بسیاری نیز در حسابهای حسابرسی شدۀ بانک YES،SBI و سایر بانک ها مشاهده شد. سال 2019 همچنین شاهد طیفی از موارد استعفا از سوی حسابرسان قانونی و داخلی بود.
---------------------------------------------------پایان--------------------------------------------

مجموعه آموزش های کوتاه ویدئویی

قسمت اول : شناخت و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی در سطح سازمان